SENYORS D’ERC: CAL UN GOVERN FORT I NO NOVES ELECCIONS A CATALUNYA

“La resposta ”
( XEVI XIRGO )
“De veri­tat que anar a elec­ci­ons ĂŠs la res­posta a la sentència de l’1-O?”
No deixa de ser curiós: men­tre que a Espa­nya a l’exe­cu­tiu de Pedro Sánchez no paren de dir que no volen unes noves elec­ci­ons el 10-N amb l’argu­ment que els cal un govern esta­ble (i no pas en fun­ci­ons) si hi ha sentència de l’1-O a la tar­dor, a Cata­lu­nya, en canvi, cada cop pren més força la pos­si­bi­li­tat que la res­posta a una sentència con­dem­natòria de l’1-O sigui jus­ta­ment una con­vo­catòria elec­to­ral. L’exdi­pu­tat d’ERC Joan Tardà ho pro­po­sava aquest cap de set­mana fent una piu­lada (que és com ara es pro­po­sen les coses): “Davant la sentència del TS: 1. Una res­posta popu­lar amb mobi­lit­za­ci­ons mas­si­ves i 2. Una res­posta ins­ti­tu­ci­o­nal, a través de la con­vo­catòria d’elec­ci­ons”, deia Tardà. I ahir el vice­pre­si­dent Pere Ara­gonès, en una entre­vista a Cata­lu­nya Ràdio, també con­si­de­rava les elec­ci­ons una pos­si­ble res­posta a la sentència.
Jo, què volen que els digui, no acabo de veure quin tipus de res­posta seria això de con­vo­car unes noves elec­ci­ons. Per què? Per demos­trar que l’inde­pen­den­tisme con­ti­nua sumant? Això ja ho vĂ rem demos­trar el 21-D, i a les espa­nyo­les, i a les euro­pees… Per mĂŠs que hi insis­tei­xin, l’inde­pen­den­tisme hi ĂŠs i ha vin­gut per que­dar-s’hi. I si hi ĂŠs i tĂŠ una majo­ria clara al Par­la­ment, quina res­posta ĂŠs posar-la en risc i anar a unes noves elec­ci­ons? Pot­ser el que cal ĂŠs fer-la ser­vir, aquesta majo­ria, no? Una altra cosa, que em sem­bla que ĂŠs la que ĂŠs, ĂŠs que a ERC li con­vin­gui anar ara a unes elec­ci­ons perquè, ara sĂ­, sem­bla que en sor­ti­ria com la for­maciĂł mĂŠs votada i amb pos­si­bi­li­tats clares de pre­si­dir la Gene­ra­li­tat. Però una cosa ĂŠs que hi hagi elec­ci­ons perquè les for­ma­ci­ons inde­pen­den­tis­tes mesu­rin les seves for­ces (entre elles, ĂŠs clar), i l’altra ĂŠs que unes noves elec­ci­ons siguin la res­posta a una sentència de l’1-O.
No sÊ què pro­po­sarà el pre­si­dent Torra com a res­posta un cop hagi enlles­tit la roda de con­ver­ses que està fent. Si con­voca elec­ci­ons, hi ani­rem i la suma tor­narà a sumar. Però hi tor­narà a haver un govern inde­pen­den­tista que alguna decisió haurà de pren­dre en relació amb la sentència, no? O sim­ple­ment hau­rem fet unes elec­ci­ons i pas­sat tres mesos? A Espa­nya que facin el que cre­guin, però jo el que vol­dria Ês un govern fort i unit que lideri la res­posta política però tambÊ ciu­ta­dana. I no que com a res­posta entri en una cam­pa­nya elec­to­ral.
Informa:ELPUNTAVUI.CAT (30-7-2019)

302 Lectures | ‣ |
Que tothom ho sĂ piga: