SITUACIÓ CRÍTICA: ” TENIM DEU DIES PER EVITAR RETROCEDIR” ( TORRA )

El pre­si­dent de la Gene­ra­li­tat, Quim Torra, ha asse­gu­rat que estem en una situ­ació “crítica” i l’incre­ment de rebrots i con­ta­gis “és molt pre­o­cu­pant”. “Ens tro­bem davant dels 10 dies més impor­tants d’aquest estiu. 10 dies per saber si amb un nou esforç col·lec­tiu som capaços d’acon­se­guir començar a redreçar la situ­ació. Perquè si no ho asso­lim, hau­rem de retro­ce­dir”, ha asse­gu­rat en roda de premsa aquest dilluns al matí, acom­pa­nyat del secre­tari de Salut Pública, Josep Maria Argi­mon. “Estem a la prèvia de l’avant­sala del març”, ha asse­gu­rat. “No vull que tor­nem al març o a l’abril. No vull tenir un altre cop la res­pon­sa­bi­li­tat de 7.000 morts”, ha reblat.

Torra ha com­pa­re­gut per fer un crit d’alerta, un ultimàtum a la població per evi­tar un nou con­fi­na­ment: “Es tracta d’una situ­ació massa crítica per no donar-hi la màxima importància”. El pre­si­dent ha asse­gu­rat que l’incre­ment de rebrots i de con­ta­gis “és molt pre­o­cu­pant” i que cal ser res­pon­sa­bles i man­te­nir les mesu­res d’higi­ene i distància més que mai: “Ens hi va la vida”. Torra ha asse­gu­rat que l’atenció primària està molt ten­si­o­nada i que cal evi­tar que aquesta tensió es tras­lladi als hos­pi­tals perquè lla­vors tor­naríem enrere, a la situ­ació vis­cuda al març.“Estem al febrer i no em resigno a que després del febrer vin­gui març. Està a les nos­tres mans”, ha asse­gu­rat.

“Sóc cons­ci­ent que és estiu i temps de vacan­ces. Que hi ha mol­tes ganes de sor­tir i tro­bar-se amb amics i cone­guts. Però no hem tin­gut la treva que esperàvem. Si con­ti­nuem el ritme de vida social actual només acon­se­gui­rem empit­jo­rar la situ­ació”, ha asse­gu­rat, tot afe­gint: “Cap rela­xa­ment. Cal abai­xar el ritme, cal abai­xar les con­cen­tra­ci­ons de per­so­nes. Hem de man­te­nir els grups fami­li­ars o de con­vivència i no bar­re­jar-nos cons­tant­ment amb altres grups”.

Les bote­lla­des i san­ci­ons

Torra ha asse­gu­rat que les mesu­res res­tric­ti­ves apli­ca­des a l’oci noc­turn ara són “necessàries” i ha recla­mat a la gent jove res­pon­sa­bi­li­tat en el seu com­por­ta­ment i limi­tar els grups a menys de deu per­so­nes: “Avui una bote­llada, botellón en cas­tellà, no és una festa, és un acte d’inso­li­da­ri­tat. Sigueu res­pon­sa­bles”.

En aquest sen­tit ha fet una crida al con­se­ller d’Inte­rior, Miquel Buch, i als alcal­des del país que apli­quin “amb seve­ri­tat” les san­ci­ons que s’esti­pu­len si no es res­pec­ten les reso­lu­ci­ons del Pro­ci­cat i del govern.

“No em doble­garà cap pressió ni cap lobyy”

Torra ha asse­gu­rat també que prendrà les deci­si­ons que cal­guin sense que li tre­moli el pols : “No em doble­garà cap pressió ni cap lobby si els nos­tres experts em dema­nen pren­dre les deci­si­ons més dures, les que cal­gui”, ha afir­mat.

Informa:ELPUNTAVUI.CAT (27-7-2020)

292 Lectures | ‣ |
Que tothom ho sàpiga: