SUBSISTEIX EL DESACORD ENTRE JxCAT I ERC A LA DIPUTACI√ď DE BARCELONA

La pri¬≠mera reuni√≥ que han cele¬≠brat diri¬≠gents d‚ÄôERC i JxCat, per mirar de rever¬≠tir el pacte acon¬≠se¬≠guit per aquesta √ļltima for¬≠maci√≥ amb el PSC per la pre¬≠sid√®ncia de la Dipu¬≠taci√≥ de Bar¬≠ce¬≠lona, ha fina¬≠lit¬≠zat a pri¬≠mera hora de la tarda sense cap avan√ß pel que fa a la pos¬≠si¬≠bi¬≠li¬≠tat de rever¬≠tir aquest pacte.

La reuni√≥, rea¬≠lit¬≠zada a la seu d‚ÄôERC, ha durat prop d‚Äôuna hora i ha estat qua¬≠li¬≠fi¬≠cada de ‚Äúcor¬≠dial‚ÄĚ per totes dues for¬≠ma¬≠ci¬≠ons inde¬≠pen¬≠den¬≠tis¬≠tes, encara que en la tro¬≠bada s‚Äôhan limi¬≠tat a tras¬≠lla¬≠dar les res¬≠pec¬≠ti¬≠ves posi¬≠ci¬≠ons ja dona¬≠des a con√®ixer en dife¬≠rents rodes de premsa.

Per part de JxCat esta­ven pre­sents en la reunió David Bon­vehí i Fer­ran Bel, men­tre que repre­sen­ta­ven a ERC el seu secre­tari d’orga­nit­zació, Isaac Peraire, el secre­tari de política muni­ci­pal, Marc San­glas, i el fins ara vice­pre­si­dent de la Dipu­tació, Dionís Gui­te­ras.

En fina¬≠lit¬≠zar la reuni√≥, David Bon¬≠veh√≠ s‚Äôha limi¬≠tat a asse¬≠nya¬≠lar que havia estat ‚Äúcor¬≠dial‚ÄĚ i que totes dues for¬≠ma¬≠ci¬≠ons han tras¬≠lla¬≠dat els seus res¬≠pec¬≠tius posi¬≠ci¬≠o¬≠na¬≠ments, que en el cas de JxCat exi¬≠geix obrir una nego¬≠ci¬≠aci√≥ glo¬≠bal que inclou¬≠ria, no nom√©s la dipu¬≠taci√≥, sin√≥ tamb√© els ajun¬≠ta¬≠ments on hi ha alcal¬≠des inde¬≠pen¬≠den¬≠tis¬≠tes tri¬≠ats amb el suport del PSC.

Bon¬≠veh√≠ ha vol¬≠gut pun¬≠tu¬≠a¬≠lit¬≠zar que en la reuni√≥ par¬≠lava com a repre¬≠sen¬≠tant del PDe¬≠CAT, encara que √©s JxCat la que ha de deci¬≠dir en l‚Äô√ļltim extrem el futur dels pac¬≠tes.

Des d’ERC, per part seva, han tras­lla­dat a JxCat la seva pro­posta de repren­dre les reu­ni­ons bila­te­rals que man­te­nien la set­mana pas­sada res­pecte al govern de la Dipu­tació de Bar­ce­lona, i han posat damunt de la taula la pos­si­bi­li­tat que els post­con­ver­gents es que­din amb la pre­sidència de la ins­ti­tució pro­vin­cial.

Encara que ERC t√© el doble de dipu¬≠tats pro¬≠vin¬≠ci¬≠als que JxCat, 16 i 7, res¬≠pec¬≠ti¬≠va¬≠ment, el vice¬≠pre¬≠si¬≠dent del Govern i adjunt a la pre¬≠sid√®ncia d‚ÄôEsquerra, Pere Ara¬≠gon√®s, ha afir¬≠mat avui en roda de premsa que ‚Äúaix√≤ no va de cadi¬≠res‚ÄĚ.

ERC rebutja, no obs¬≠tant aix√≤, la pos¬≠si¬≠bi¬≠li¬≠tat de pro¬≠vo¬≠car ‚Äúcrisi de govern‚ÄĚ en una cin¬≠quan¬≠tena d‚Äôajun¬≠ta¬≠ments per a aten¬≠dre la demanda de JxCat de rene¬≠go¬≠ciar pac¬≠tes muni¬≠ci¬≠pals, i con¬≠si¬≠dera que les nego¬≠ci¬≠a¬≠ci¬≠ons han de cir¬≠cums¬≠criure‚Äôs a les ins¬≠ti¬≠tu¬≠ci¬≠ons supra¬≠mu¬≠ni¬≠ci¬≠pals.

Totes dues for­ma­ci­ons s’han emplaçat a man­te­nir noves reu­ni­ons en els pròxims dies, si bé el límit per a acon­se­guir un acord és el dijous, que és quan es cons­ti­tu­eix el ple­nari de la Dipu­tació de Bar­ce­lona.

Informa:ELPUNTAVUI.CAT (8-7-2019)

312 Lectures | ‚Ä£ |
Que tothom ho sàpiga: