SUÏCIDES !EL GOBIERNO NEGA QUE LA GENERALITAT CONFINI LA CONCA D’ÒDENA

El govern espa­nyol ha dene­gat la petició de la Gene­ra­li­tat d’apli­car el con­fi­na­ment total a la conca d’Òdena. La decisió arriba l’endemà que el govern hagi apro­vat una reso­lució de con­fi­na­ment per a la població de prop de 70.000 per­so­nes a la conca d’Òdena, on la pro­porció de mor­ta­li­tat és de 63,1% per cada 100.000 habi­tants molt més supe­rior als 6.9% de Cata­lu­nya o el 41,6% de Llom­bar­dia.

Con­cre­ta­ment, les noves mesu­res, que esta­ven pen­dents de l’auto­rit­zació del govern espa­nyol, volien res­trin­gir les acti­vi­tats d’àmbit labo­ral a només les essen­ci­als. Fonts de la Mon­cloa repli­quen que només el Minis­teri de Sani­tat pot deci­dir una ordre d’aques­tes carac­terísti­ques, tenint en compte que és l’auto­ri­tat dele­gada en el període d’estat d’alarma. Així mateix, el govern espa­nyol crida a la “uni­tat d’acció” entre les admi­nis­tra­ci­ons, rei­tera la seva volun­tat de coor­di­nació amb les comu­ni­tats autònomes i rei­vin­dica que Espa­nya ha decre­tat les mesu­res “més dràsti­ques” d’Europa.

“No trobo gens encer­tada la res­posta del govern espa­nyol. Ho diem perquè ens movem per unes dades molt alar­mants i pre­o­cu­pants que ens asse­gu­ren que cal actuar d’una manera molt dràstica a la conca d’Òdena.”, ha asse­gu­rat el con­se­ller d’Inte­rior, Miquel Buch, en decla­ra­ci­ons a RAC 1.

El con­se­ller ha recor­dat que el decret de l’estat d’alarma ha reduït la capa­ci­tat d’acció de la Gene­ra­li­tat, ja que totes les deci­si­ons han de pas­sar per Madrid i ha avi­sat que “estem par­lant de la salut de les per­so­nes”. “La sub­or­di­nació al govern d’Espa­nya, fa que hagi de ser l’Estat qui pren­gui la decisió de man­te­nir con­trols als acces­sos de la Conca d’Òdena”, ha expli­cat també sobre els con­trols poli­ci­als que els Mos­sos fan per con­tro­lar els des­plaçaments a la zona.

“Si la ciu­ta­da­nia con­ti­nua fent vida nor­mal, el virus es pro­paga i genera molta mor­ta­li­tat. Per això s’han de que­dar a casa”, ha argu­men­tat Buch per jus­ti­fi­car la decisió presa aquest dime­cres d’entrar en una fase 2 de con­fi­na­ment. “És millor un tan­ca­ment abso­lut amb una curta durada de temps. Com més s’allar­gui, l’afec­tació a la soci­e­tat i l’eco­no­mia serà més gran”, ha afe­git. “Les deci­si­ons que pre­nem avui serà efec­tiu d’aquí a 14 dies. Per això nosal­tres vam fer l’aposta d’anar a màxims”, ha remar­cat Buch, per inten­tar haver d’allar­gar en el temps les res­tric­ci­ons.

“La Gene­ra­li­tat tre­ba­lla amb tots els esce­na­ris. Hem de pre­veure els pit­jors i els millors. És evi­dent que hem d’estar pre­pa­rats per a la situ­ació més adversa. Hi ha una pos­si­bi­li­tat que ens n’anem a un nom­bre ele­vat d’infec­tats i per­so­nes mor­tes”, ha avi­sat.

Segons fonts de la Mon­cloa, el govern espa­nyol segueix en tot moment les reco­ma­na­ci­ons de la OMS i rei­tera que s’han adop­tat “les mesu­res més dràsti­ques a Europa i les més estric­tes a nivell mun­dial per vèncer el coro­na­vi­rus”.

Informa:ELPUNTAVUI.CAT (26-3-2020)

230 Lectures | ‣ |
Que tothom ho sàpiga: