SUÏSSA HAURÀ DE RESPONDRE A LA PETICIÓ D’ÒMNIUM SOBRE LA CORRUPCIÓ DE JUAN CARLOS I

El govern de Suïssa haurà de res­pon­dre des de l’Assem­blea Fede­ral de Suïssa a la petició d’Òmnium d’inves­ti­gar el rei emèrit per cor­rupció. El dipu­tat del grup soci­a­lista Chris­tian Dandrès ha pre­sen­tat aquesta set­mana una sèrie de pre­gun­tes a l’Assem­blea Fede­ral de Suïssa dema­nant al Con­sell Fede­ral helvètic una res­posta amb caràcter ofi­cial sobre la situ­ació del Borbó, actu­al­ment als Emi­rats Àrabs Units. Segons diu Òmnium en un comu­ni­cat, a la petició de Dandrès s’hi han sumat 20 dipu­tats més del Par­tit Soci­a­lista, però també dels Verds, del Par­tit Eco­lo­gista i del Par­tit Suís del Tre­ball. El vice­pre­si­dent d’Òmnium, Mar­cel Mauri, ha dit que “un cop més s’haurà d’acla­rir a Europa allò que els poders de l’estat espa­nyol inten­ten ama­gar”.

Mauri ha asse­nya­lat que ara ja no és només Òmnium, sinó qua­tre par­tits polítics de Suïssa, els que con­si­de­ren pri­o­ri­tari inves­ti­gar la pre­sumpte cor­rupció del Borbó. I el vice­pre­si­dent de l’enti­tat ha afe­git que no té cap dubte que tant la justícia com el govern de Suïssa “dona­ran com­pli­ment als seus com­pro­mi­sos inter­na­ci­o­nals en la lluita con­tra la cor­rupció”.

Les pre­gun­tes del dipu­tat fan referència explícita a la petició que ja va fer Òmnium al govern d’aquest país perquè es blo­que­gin els fons del monarca i, per tant, s’apli­qui la pròpia llei suïssa que ho per­met. En aquest sen­tit, el grup soci­a­lista qüesti­ona el govern sobre si és com­pa­ti­ble “l’apa­rent inacció de les auto­ri­tats fede­rals amb els com­pro­mi­sos inter­na­ci­o­nals de Suïssa en la lluita con­tra la cor­rupció”.

També pre­gunta “qui­nes mesu­res han pres les auto­ri­tats fede­rals per deter­mi­nar l’ori­gen d’aquests fons”. A més, i tenint en compte la recent fugida del rei emèrit de l’estat espa­nyol a un país sense acord d’assistència mútua ni d’extra­dició amb Suïssa, el dipu­tat pre­gunta si “el Con­sell Fede­ral suís té ara la intenció de recon­si­de­rar la situ­ació i con­ge­lar final­ment aquests fons”, i inter­pel·la el govern helvètic sobre si s’està por­tant a terme cap procés admi­nis­tra­tiu rela­ci­o­nat amb pos­si­bles infrac­ci­ons fis­cals.

Ara el govern suís haurà de donar res­posta per escrit a les pre­gun­tes, a la següent sessió de l’Assem­blea Fede­ral de Suïssa.

Joan Car­les I està actu­al­ment inves­ti­gat tant per la Fis­ca­lia helvètica com l’espa­nyola. En el cas suís, el fis­cal Yves Ber­tossa inves­tiga si Joan Car­les I hau­ria ama­gat a Suïssa una for­tuna de 100 mili­ons de dòlars l’any 2008, i si aquests diners són un regal del rei Abdul·lah de l’Aràbia Sau­dita pel pro­jecte de l’AVE a la Meca. Òmnium Cul­tu­ral també ha inter­po­sat con­tra el Borbó una que­re­lla cri­mi­nal pels pre­sump­tes delic­tes de cor­rupció, frau fis­cal i blan­queig de capi­tals davant del Tri­bu­nal Suprem, que con­ti­nua pen­dent d’admissió a tràmit.
Informa:ELPUNTAVUI.CAT (22-9-2020)

206 Lectures | ‣ |
Que tothom ho sàpiga: