TORNEM-HI! ES REVIFA EL SETGE JUDICIAL A L’INDEPENDENTISME

“L‚Äô1-O, de nou al punt de mira ”
El final del judici contra l‚Äôexc√ļpula dels Mossos es repr√®n dilluns i el fiscal ha d‚Äôanunciar el canvi de delicte
( MAYTE PIULACHS – BARCELONA )

Dem√†, dilluns, es repr√®n a l‚ÄôAudi¬≠en¬≠cia Naci¬≠o¬≠nal el final del judici con¬≠tra l‚Äôexc√ļpula dels Mos¬≠sos, que es va sus¬≠pen¬≠dre al mar√ß per la crisi sanit√†ria. √Čs el tret de sor¬≠tida que reac¬≠ti¬≠var√† les cau¬≠ses penals con¬≠tra acu¬≠sats d‚Äôhaver pro¬≠mo¬≠gut el refer√®ndum d‚Äôauto¬≠de¬≠ter¬≠mi¬≠naci√≥. Els judi¬≠cis con¬≠tra exmem¬≠bres de la mesa del Par¬≠la¬≠ment i l‚Äôexdi¬≠pu¬≠tada de la CUP, al Tri¬≠bu¬≠nal Supe¬≠rior de Just√≠cia de Cata¬≠lu¬≠nya (TSJC), i con¬≠tra els cinc s√≠ndics elec¬≠to¬≠rals, en el penal 11 de Bar¬≠ce¬≠lona, tamb√© es van sus¬≠pen¬≠dre a causa de la pand√®mia, i aviat se‚Äôn fixa¬≠ran les noves dates.

Paral·lela­ment, ara la fis­ca­lia ha de con­cre­tar les con­dem­nes que demana per a una tren­tena de pro­ces­sats per la pro­moció de l’1-O al jut­jat d’ins­trucció 13 de Bar­ce­lona, que seran jut­jats l’any que ve. Men­tres­tant una desena llarga d’alcal­des i exal­cal­des hau­rien de saber, en enfi­lar-se el ter­cer ani­ver­sari de l’1-O, si seran jut­jats per deso­bediència en donar suport a la votació amb la cessió de locals. Actu­al­ment hi ha qua­tre bat­lles pro­ces­sats, i un dels pri­mers de ser jut­jats serà el d’Agra­munt i actual con­se­ller d’Exte­ri­ors, Ber­nat Solé (ERC), a qui diven­dres el TSJC l’infor­mava que li obria judici oral i que pre­sentés el seu escrit de defensa. Per la seva banda, el con­se­ller d’Inte­rior, Miquel Buch, també va ser citat per al 16 de juny com a inves­ti­gat per pre­va­ri­cació per haver pagat el seu depar­ta­ment el sou d’un ser­gent que feia d’escorta de l’expre­si­dent Puig­de­mont a l’exte­rior.

De casos de ciu­ta­dans i pro­fes­si­o­nals, clama al cel que l’Audiència de Bar­ce­lona porti més d’un any sense res­pon­dre al recurs del fis­cal con­tra l’arxi­va­ment de la causa a uns pro­fes­sors d’un ins­ti­tut de Sant Andreu de la Barca.

Així, la de dilluns serà una sessió curta però cab­dal, perquè s’ha pro­gra­mat que els fis­cals ele­vin a defi­ni­ti­ves o modi­fi­quin les con­clu­si­ons con­tra el major dels Mos­sos Josep Lluís Tra­pero, l’exse­cre­tari gene­ral d’Inte­rior Cèsar Puig i l’exdi­rec­tor gene­ral dels Mos­sos Pere Soler, per als quals ini­ci­al­ment dema­na­ven per a cada un d’ells 11 anys de presó per un delicte de rebel·lió, i qua­tre anys de presó per a la inten­dent Teresa Laplana per delicte de sedició.

En ser una sessi√≥ tan aco¬≠tada, el tri¬≠bu¬≠nal de l‚ÄôAudi¬≠en¬≠cia Naci¬≠o¬≠nal ha perm√®s als qua¬≠tre acu¬≠sats que no es tras¬≠lla¬≠din a Madrid i que ho puguin seguir des d‚Äôuna sala de l‚ÄôAudi¬≠en¬≠cia de Bar¬≠ce¬≠lona. Els infor¬≠mes de la fis¬≠ca¬≠lia i de les defen¬≠ses, pro¬≠gra¬≠mats per als dies 15, 16 i 17 de juny, s√≠ que es tras¬≠lla¬≠da¬≠ran a la seu que el tri¬≠bu¬≠nal t√© a San Fer¬≠nando de Hena¬≠res, on es van fer la majo¬≠ria de les ses¬≠si¬≠ons. El torn de l‚Äô√ļltima paraula dels acu¬≠sats ser√† el dar¬≠rer dia.

En l‚Äôinici del judici, el gener pas¬≠sat, el tinent fis¬≠cal Miguel √Āngel Car¬≠ba¬≠llo ja va adme¬≠tre que era ‚Äúcons¬≠ci¬≠ent‚ÄĚ que la sent√®ncia del Tri¬≠bu¬≠nal Suprem que va con¬≠dem¬≠nar els inde¬≠pen¬≠den¬≠tis¬≠tes cata¬≠lans per sedici√≥ i no pas per rebel¬∑li√≥ l‚Äôobli¬≠gava a can¬≠viar el delicte i la pena dema¬≠na¬≠des per als ante¬≠ri¬≠ors caps de la poli¬≠cia cata¬≠lana, per√≤ va indi¬≠car que no era el moment pro¬≠ces¬≠sal oport√ļ i que el relat dels fets pels quals els acu¬≠sava no el feia tron¬≠to¬≠llar la reso¬≠luci√≥ escrita pel magis¬≠trat i pre¬≠si¬≠dent del tri¬≠bu¬≠nal Manuel Marc¬≠hena.

S’ha espe­cu­lat que els fis­cals poden rebai­xar la petició de penes fins a només dema­nar la inha­bi­li­tació del major per un delicte de deso­bediència. La defensa de Tra­pero, exe­cu­tada amb pre­cisió per la pena­lista Olga Tubau, ni amb això es con­forma i exi­geix l’abso­lució, com els advo­cats Cristóbal Mar­tell i Fermín Mora­les, amb inter­ven­ci­ons pun­tu­als, ja que els seus defen­sats, Soler i Puig, res­pec­ti­va­ment, gai­rebé no han sor­tit en les pro­ves acu­satòries.

Els fis¬≠cals Car¬≠ba¬≠llo i Pedro Rubira tin¬≠dran dif√≠cil bas¬≠tir l‚Äôacu¬≠saci√≥ con¬≠tra Tra¬≠pero, que, segons ells, es va posar al ser¬≠vei del govern que pro¬≠mo¬≠via la inde¬≠pend√®ncia de Cata¬≠lu¬≠nya. El cre¬≠a¬≠dor de gran part dels ates¬≠tats, el tinent coro¬≠nel de la Gu√†rdia Civil Daniel Baena, va ser desa¬≠cre¬≠di¬≠tat per les defen¬≠ses. Cla¬≠mor√≥s va ser quan va apor¬≠tar una carta de l‚Äôexpre¬≠si¬≠dent Puig¬≠de¬≠mont en qu√® una mala tra¬≠ducci√≥ per la seva part deia que havia man¬≠tin¬≠gut una reuni√≥ secreta amb el major Tra¬≠pero. El coro¬≠nel Diego P√©rez de los Cobos, ara en hores bai¬≠xes, tamb√© va ser desa¬≠cre¬≠di¬≠tat, amb eleg√†ncia, pel lle¬≠trat de l‚ÄôAdmi¬≠nis¬≠traci√≥ de Just√≠cia de la sala civil i penal del TSJC, Joa¬≠quim Mart√≠nez (tes¬≠ti¬≠moni sor¬≠presa de la defensa de Tra¬≠pero), que va asse¬≠gu¬≠rar que la magis¬≠trada Mer¬≠ce¬≠des Armas va orde¬≠nar a tots els cos¬≠sos poli¬≠ci¬≠als atu¬≠rar l‚Äô1-O ‚Äúres¬≠pec¬≠tant la con¬≠viv√®ncia ciu¬≠ta¬≠dana‚ÄĚ, com va indi¬≠car el major.

Així, la fis­ca­lia només té tes­ti­mo­nis massa sub­jec­tius i ran­cu­ni­o­sos amb Tra­pero; infor­mes dels Mos­sos que aler­ta­ven d’un pos­si­ble xoc vio­lent amb tants poli­cies al car­rer, i el retret, sense fons penal, que totes les inves­ti­ga­ci­ons sobre el procés inde­pen­den­tista, encar­re­ga­des des de finals del 2015 per l’Audi­en­cia Naci­o­nal a Policía Naci­o­nal, Guàrdia Civil i Mos­sos, la cen­tra­litzés ell i coman­da­ments, així com haver enviat les ins­truc­ci­ons de la fis­ca­lia de Cata­lu­nya al con­se­ller d’Inte­rior, a més de Soler i Puig, per la sim­ple raó que els dema­nava mate­rial per com­plir el man­dat, com va ser bus­car cade­nes per pre­cin­tar esco­les, que al final va decaure, en assu­mir el cas el TSJC.

L’ofec de les fian­ces

Pel que fa al macro­procés del jut­jat d’ins­trucció 13 de Bar­ce­lona, la nove­tat és que l’Audiència de Bar­ce­lona ha deses­ti­mat ara el que dema­na­ven algu­nes defen­ses, com la del direc­tor de TV3, de jut­jar-los a banda ja que només són acu­sats del delicte de deso­bediència, que implica inha­bi­li­tació, men­tre que la resta són acu­sats de mal­ver­sació de fons i altres delic­tes que impli­quen penes de presó. La secció segona també va dene­gar a la fis­ca­lia acu­sar els pro­ces­sats del delicte de for­mar part d’una orga­nit­zació cri­mi­nal, tot i que ho poden fer en l’escrit d’acu­sació i mal­grat que el Suprem ja va des­car­tar aquesta acu­sació feta per Vox con­tra els màxims repre­sen­tants del govern català. Seria inver­sem­blant que els dema­nes­sin més con­demna que els 13 anys de presó impo­sats a l’exvi­ce­pre­si­dent Jun­que­ras.

L’amenaça penal també s’ha reforçat amb l’ofec econòmic als inde­pen­den­tis­tes, que tot i ser sot­me­sos a alguns embar­ga­ments, han tin­gut la soli­da­ri­tat ciu­ta­dana per cobrir fian­ces. Ara, la Caixa de Soli­da­ri­tat ha ini­ciat una nova cam­pa­nya per reco­llir 1,6 mili­ons d’euros per abo­nar la fiança dels dipu­tats d’ERC i excàrrecs d’Eco­no­mia i Hisenda Josep Maria Jové i Lluís Sal­vadó, pro­ces­sats per l’1-O al TSJC. Tots dos tenen fins al 25 de juny per dipo­si­tar una fiança d’1.634.785 euros; si no, els embar­ga­ran els béns. En con­cret, la magis­trada ins­truc­tora va impo­sar-los una res­pon­sa­bi­li­tat civil solidària de 4,5 mili­ons d’euros. La defensa de Jové va pre­sen­tar un recurs argu­men­tant que les par­ti­des supo­sa­da­ment mal­ver­sa­des que sumen 2,8 mili­ons són les matei­xes que s’han dipo­si­tat al Tri­bu­nal de Comp­tes (hi ha 4,1 mili­ons, una part pro­vi­nent dels que tenia el Suprem), i el TSJC n’ha dema­nat una veri­fi­cació. A banda, Jové i Sal­vadó no poden sor­tir del país i tenen reti­rat el pas­sa­port.

Paral·lela­ment, res­pon­sa­bles de la Caixa de Soli­da­ri­tat també han dema­nat a la magis­trada del jut­jat d’ins­trucció 13 que els retorni la fiança de 5,8 mili­ons dipo­si­tada per cobrir la fiança perquè hi ha les matei­xes des­pe­ses que les reco­lli­des al Tri­bu­nal de Comp­tes.

Informa:ELPUNTAVUI.CAT (7-6-2020)

287 Lectures | ‚Ä£ |
Que tothom ho sàpiga: