TORRA, A ESTRASBURG: ” NO HI SOM TOTS, PERQUÈ FALTA JUNQUERAS “

Dese­nes de per­so­nes es con­cen­tren al cen­tre d’Estras­burg en suport al pre­si­dent Car­les Puig­de­mont i l’excon­se­ller Toni Comín, que aquest dilluns s’estre­nen al Par­la­ment Con­vo­cat per Omplim Estras­burg, dese­nes de per­so­nes arri­ba­des de dife­rents punts del ter­ri­tori han omplert de ban­de­res el cen­tre de la ciu­tat. També s’hi han des­plaçat el pre­si­dent de la Gene­ra­li­tat, Quim Torra, altres mem­bres del govern i de dife­rents par­tits polítics.

Després de tenir un record per l’escrip­tora Isa­bel-Clara Simó, morta aquest dilluns, Torra ha asse­gura que ha viat­jat a Estras­burg “per donar suport als euro­par­la­men­ta­ris Puig­de­mont i Comín, que durant sis mesos han estat pri­vats dels seus vots i la seva con­dició”. “Avui és un dia de cele­bració perquè dos euro­di­pu­tats cata­lans entren de nou a la cam­bra del Par­la­ment Euro­peu, que ens sen­tim tant pròpia com el Par­la­ment de Cata­lu­nya. Som euro­peus i volem ser aquí, on es deci­dei­xen les qüesti­ons impor­tants d’Europa”. “Però també hem de recor­dar que encara pesen sobre ells euro­or­dres espa­nyo­les de detenció i dema­nem que es reti­rin imme­di­a­ta­ment”.

“És un dia d’ale­gria i de rei­vin­di­cació. Un dia per tor­nar a posar de mani­fest que no hi som tots, que falta l’euro­di­pu­tat Oriol Jun­que­ras. N’hem estat exi­gint la seva lli­ber­tat imme­di­ata des que es va conèixer la reso­lució del TJUE i del Par­la­ment Euro­peu. Estem al seu cos­tat i farem tot el que cal­gui perquè ell sigui aquí també i hi entri també”.

Torra també ha vol­gut llançar un mis­satge al govern espa­nyol, asse­gu­rant que parau­les com “diàleg i des­ju­di­ci­a­lit­zació de la política s’han d’omplir perquè sinó estem enga­nyat i fal­se­jant el que la ciu­ta­da­nia desitja”. “Que el diàleg sobre el con­flicte polític de Cata­lu­nya sigui un diàleg seriós en què s’abordi el dret a l’auto­de­ter­mi­nació, l’amnis­tia i la defensa dels drets i lli­ber­tats dels ciu­ta­dans de Cata­lu­nya”.
Informa:ELNACIONAL.CAT (13-1-2020)

155 Lectures | ‣ |
Que tothom ho sĂ piga: