TORRA, A ICETA: ” QUI HA D’ANAR A ELECCIONS ÉS EL GOBERNO PER INCAPAÇ “

El pre­si­dent de la Gene­ra­li­tat, Quim Torra, ha repli­cat al pri­mer secre­tari del PSC, Miquel Iceta, que el govern que “ha fet fallida” és l’espa­nyol, i això ha por­tat a la nova con­vo­catòria elec­to­ral de novem­bre.

Iceta, en l’entre­vista a El Punt Avui, afirma que “no es donen les con­di­ci­ons” per a una amnis­tia als pre­sos polítics inde­pen­den­tis­tes, que Cata­lu­nya “no té dret a l’auto­de­ter­mi­nació” i que el 155 s’hau­ria de tor­nar a apli­car “si es torna a tren­car amb la Cons­ti­tució”, al temps que aposta per un avançament elec­to­ral a Cata­lu­nya, ja que “el govern està divi­dit, esgo­tat i deso­ri­en­tat; ha fet fallida”.

Torra, en un mis­satge a Twit­ter, res­pon a Iceta que, amb aques­tes decla­ra­ci­ons, “es deu refe­rir al govern espa­nyol, que ha d’anar a elec­ci­ons després de mesos d’inca­pa­ci­tat per dia­lo­gar i bus­car acords”.


@QuimTorraiPla
Deu referir-se al govern espanyol, que ha d’anar a eleccions després de mesos d’incapacitat per dialogar i buscar acords. Per cert, viuré ja la meva tercera legislatura espanyola com a President de Catalunya, dos presidents espanyols i una moció de censura. https://twitter.com/elpuntavui/status/1175655476652101633 …

El Punt Avui 🎗️
@elpuntavui
ENTREVISTA a @miqueliceta, líder de @socialistes_cat: “El govern està dividit, esgotat i desorientat; ha fet fallida” http://www.elpuntavui.cat/politica/article/17-politica/1668917-el-govern-esta-dividit-esgotat-i-desorientat-ha-fet-fallida.html?utm_source=twitter&utm_medium=xarxes&utm_campaign=xarxes …

“Per cert – afe­geix Torra – viuré ja la meva ter­cera legis­la­tura espa­nyola com a pre­si­dent de Cata­lu­nya, dos pre­si­dents espa­nyols i una moció de cen­sura”.

Per la seva banda, la regi­dora d’ERC a l’Ajun­ta­ment de Bar­ce­lona, Eli­senda Ala­many, ha cri­ti­cat les afir­ma­ci­ons que Iceta també ha fet a l’entre­vista del diari en con­si­de­rar que “no es donen les con­di­ci­ons” per a arti­cu­lar una pos­si­ble llei d’amnis­tia que per­meti sor­tir de la presó als pre­sos polítics.

En decla­ra­ci­ons als peri­o­dis­tes, Ala­many ha dit no enten­dre que un par­tit com el PSC “que és cata­la­nista pugui posar-se a dir coses com aquesta, ati­ant més el dis­curs de la con­fron­tació i no el de la con­ci­li­ació, que és el que busca una gran majo­ria de la soci­e­tat cata­lana”.

La diri­gent repu­bli­cana ha lamen­tat que el PSC “s’hagi allu­nyat de les posi­ci­ons de Pas­qual Mara­gall o de Josep Pallach i que s’assem­bli més al par­tit soci­a­lista de Bor­rell”.
Informa:ELPUNTAVUI.CAT (22-9-20199

318 Lectures | ‣ |
Que tothom ho sàpiga: