TORRA ACUSA SÁNCHEZ D’ASFIXIAR ECONÒMICAMENT CATALUNYA: VOL 15.000 MILIONS

Torra acusa Sánchez d’“asfixiar” econòmicament Catalunya
El president del Govern reclama a Sánchez 15.000 milions per fer front a la crisi
“Les promeses arriben retallades, la situació és molt greu, anem tard i lents”
El pre­si­dent de la Gene­ra­li­tat, Quim Torra, ha cri­ti­cat els “vai­vens” del govern espa­nyol sobre el repar­ti­ment del fons extra­or­di­nari dels 16.000 mili­ons d’euros a les auto­no­mies. “Les pro­me­ses ens arri­ben reta­lla­des, la situ­ació és molt greu, anem tard i lents”, ha tras­lla­dat al cap de l’exe­cu­tiu espa­nyol, Pedro Sánchez, durant la tret­zena con­ferència de pre­si­dents. Segons fonts del Govern, el pre­si­dent català ha denun­ciat que els nous cri­te­ris “supo­sen per a Cata­lu­nya una pèrdua de dese­nes de mili­ons d’euros”, segons els pri­mers càlculs, i ha acu­sat el govern espa­nyol d’”asfi­xiar” econòmica­ment Cata­lu­nya, “entor­pir” la recu­pe­ració econòmica i “com­pro­me­tre” les polítiques soci­als si no pren deci­si­ons.

“Per què sem­pre és Cata­lu­nya qui ha d’assu­mir totes les des­pe­ses?”, ha insis­tit Torra. Davant d’això, ha exi­git Sánchez “la neces­si­tat de pren­dre mesu­res econòmiques urgents i fer-ho ara” i ha cri­ti­cat que les solu­ci­ons que pro­posa el govern espa­nyol són “per a final d’anys o inici de l’any vinent”. El pre­si­dent ha insis­tit que no poder comp­tar “ara per ara” amb tots els recur­sos que neces­sita Cata­lu­nya és insu­por­ta­ble i molt greu.

Torra ha posat sobre la taula xifres “devas­ta­do­res” com la pèrdues de 15.000 mili­ons en el sec­tor del turisme, de 9.500 mili­ons en el del comerç, 1.000 mili­ons en el de la cul­tura i 850 mili­ons en el ter­cer sec­tor.

Per això, ha rei­te­rat la pro­posta per acon­se­guir per a Cata­lu­nya 15.000 MEUR, que ha defen­sat que només depe­nen del sí del govern espa­nyol. La pro­posta inclou 5.000 mili­ons de trans­ferències direc­tes de l’Estat per les des­pe­ses acre­di­ta­des en inversió sanitària, que sol·liciti al Meca­nisme Euro­peu d’Esta­bi­li­tat (MEDE) en nom de Cata­lu­nya un préstec de 5.000 mili­ons, pujar a l’1% el sos­tre de dèficit i dis­po­sar dels 2.500 mili­ons de superàvit i roma­nents dels ajun­ta­ments.

“Si no es pre­nen aques­tes deci­si­ons ara, el govern d’Espa­nya serà res­pon­sa­ble d’asfi­xiar a Cata­lu­nya i d’entor­pir la recu­pe­ració econòmica”, ha mani­fes­tat, al temps que ha afir­mat que amb el pres­su­post de la Gene­ra­li­tat no poden “enca­rar les recla­ma­ci­ons” i com­pro­me­tran les polítiques soci­als.

D’altra banda, ha lamen­tat no haver obtin­gut res­posta al docu­ment que va pre­sen­tar fa quinze dies al pre­si­dent espa­nyol amb les 40 mesu­res per reac­ti­var l’eco­no­mia. Ha afe­git que hi ha mol­tes urgències en aques­tes pro­pos­tes que s’han d’abor­dar i que espe­ren una res­posta.

Per últim, ha exi­git la pròrroga dels ERTO i la posada en marxa de l’Ingrés Mínim Vital de manera imme­di­ata, així com l’esta­bli­ment d’un permís retribuït a mares i pares que han de fer-se càrrec dels seus fills o per­so­nes depen­dents i en la liqui­di­tat i moratòria per a les empre­ses.

Informa:ELPUNTAVUI.CAT (7–21020)

243 Lectures | ‣ |
Que tothom ho sàpiga: