TORRA, AL CARDENAL OMELLA: “NO HA ALÇAT LA VEU CONTRA LA REPRESSIÓ A CATALUNYA “

El pre­si­dent Torra ha anun­ciat que s’obrirà expe­di­ent san­ci­o­nar a l’Arque­bis­bat de Bar­ce­lona per haver cele­brat aquest diu­menge a la tarda una missa amb més de 400 per­so­nes a la Sagrada La missa de l’Arque­bis­bat, ober­tura d’un expe­di­entFamília, desau­to­rit­zada pel Pro­ci­cat.

Crítiques direc­tes al car­de­nal Ome­lla davant els pre­sos polítics

Torra ha fet una crítica “com a Quim Torra” al car­de­nal Ome­lla per no haver “alçat la veu per defen­sar la repressió” a Cata­lu­nya en els últims anys.

Mis­satge en anglès per als turis­tes

El pre­si­dent ha vol­gut enviar un mis­satge als turis­tes estran­gers en anglès per asse­gu­rar que Cata­lu­nya és un país “res­pon­sa­ble” i un “destí segur”.
Informa:ELPUNTAVUI.CAT (27-7-2020)

375 Lectures | ‣ |
Que tothom ho sàpiga: