TORRA AL TSJC PELS LLAÇOS GROCS: ” SÍ, VAIG DESOBEIR “

El pre­si­dent de la Gene­ra­li­tat, Quim Torra, va adme­tre davant el Tri­bu­nal Supe­rior de Justícia de Cata­lu­nya (TSJC) que va deso­beir les ordres de la Junta Elec­to­ral Cen­tral (JEC), segons l’àudio difós al qual ha tin­gut accés TV3. “Sí, vaig deso­beir, perquè jo em dec a un man­dat supe­rior de la ciu­ta­da­nia de defensa dels drets humans”, va mani­fes­tar el pre­si­dent. A més, Torra va assu­mir com a pròpies totes les deci­si­ons sobre aquesta qüestió i insis­teix que “l’última res­pon­sa­bi­li­tat” és seva.

D’altra banda, Torra asse­nya­lava una ope­ració de PP i Cs per por­tar-lo davant els tri­bu­nals. Segons el pre­si­dent català, l’ordre de la JEC era “mani­fes­ta­ment il·legal” i estava dic­tada per un òrgan no com­pe­tent que no és una auto­ri­tat supe­rior al pre­si­dent de la Gene­ra­li­tat. “Si s’hagués hagut de com­plir, impli­cava com­petències de les quals jo no dis­po­sava”, afe­gia davant el tri­bu­nal.

Torra està a les por­tes de ser jut­jat acu­sat de deso­bediència per no haver atès l’ordre de la JEC de reti­rar de la façana de la Gene­ra­li­tat la pan­carta en suport als “pre­sos i exi­li­ats” amb un llaç groc en període elec­to­ral. Després d’un estira-i-arronsa, Torra va can­viar la pan­carta per una altra amb un llaç blanc, en comp­tes de groc, i poste­ri­or­ment es posar una pan­carta en favor de la lli­ber­tat d’expressió.

El 15 de maig, quan va decla­rar davant el TSJC, Torra va asse­gu­rar davant del magis­trat ins­truc­tor que hi va haver una “ope­ració” des del pri­mer moment perquè ell acabés davant la justícia. “Per això mem­bres afins al PP i Cs van ins­ti­gar aquesta denúncia, per això sóc aquí. Tot això ha estat un pro­ce­di­ment amb ambigüitats que m’han produït una inde­fensió abso­luta d’impos­si­ble com­pli­ment”, va argu­men­tar.

De fet, segons el pre­si­dent català, si hagués arri­bat a com­plir l’ordre “abso­lu­ta­ment nul·la i emesa per un tri­bu­nal incom­pe­tent” s’hau­ria situat “en risc de pre­va­ri­car”. “Tot s’ha basat en si jo pre­va­ri­cava o desobeïa i jo sem­pre estaré al cos­tat de la defensa dels drets humans”, va con­cloure.

En la seva decla­ració, Torra es va pre­sen­tar com a màxim res­pon­sa­ble de les deci­si­ons que es van pren­dre res­pecte a la polèmica ordre de la JEC. “Totes les deci­si­ons que es van pren­dre en aquell moment van ser meves. L’última res­pon­sa­bi­li­tat va ser meva. La decisió i de man­te­nir pan­car­tes en defensa de lli­ber­tat d’expressió i dels drets humans va ser meva”, va insis­tir. En aquest mateix sen­tit, va asse­gu­rar que ell també és el res­pon­sa­ble de “can­viar la pan­carta per seguir posant el mateix a través d’un petit canvi”.

Informa:ELPUNTAVUI.CAT (4-7-2019)

310 Lectures | ‣ |
Que tothom ho sàpiga: