TORRA: AMB LA INDEPENDÈNCIA HAURÍEM ESTAT MÉS “ÀGILS I RÀPIDS”

El pre­si­dent de la Gene­ra­li­tat, Quim Torra, ha asse­gu­rat que una Cata­lu­nya inde­pen­dent hau­ria res­post de manera “més àgil, dife­rent, adap­tada i ràpida” a la pandèmia del coro­na­vi­rus. Durant la inau­gu­ració de la Llotja Vir­tual -jor­na­des empre­sa­ri­als de la Cam­bra de Bar­ce­lona dedi­ca­des a la reac­ti­vació de l’eco­no­mia després de la crisi de la covid-19-, Torra ha resu­mit que si Cata­lu­nya fos inde­pen­dent hau­ria fet “tot allò que ha dema­nat a l’Estat que fes”. El pre­si­dent del Govern també ha exi­git a Madrid que ingressi la pri­mera part dels 16.000 mili­ons cor­res­po­nents “el més aviat pos­si­ble”. Per altra banda, Torra ha apun­tat que el sis­tema sani­tari està ara al 100% de l’ocu­pació dels llits d’UCI en situ­ació “nor­mal” d’abans del coro­na­vi­rus.

“Des del Govern expri­mi­rem totes les nos­tres com­petències. És aquí on hem tro­bat a fal­tar les eines que ens pro­por­ci­o­na­ria ser un estat. Hauríem pogut fer més, tot allò que nosal­tres hem dema­nat a l’Estat que fes”, ha asse­ve­rat el pre­si­dent, durant la inau­gu­ració telemàtica de l’acte. Torra també ha insis­tit que reclama al pre­si­dent espa­nyol, Pedro Sánchez, “el mateix que ell demana a la Unió Euro­pea”, en referència al paga­ment del fons espe­cial de recu­pe­ració per a les auto­no­mies.

El cap del Govern ha remar­cat que la crisi l’han de pagar les admi­nis­tra­ci­ons públi­ques, i no les per­so­nes ni els empre­ne­dors. “Hau­ria estat molt dife­rent si nosal­tres haguéssim estat res­pon­sa­bles dels nos­tres recur­sos. Això va de sobi­ra­nia”, ha argu­men­tat. Torra també ha apun­tat que els 16.000 mili­ons que la Mon­cloa ingres­sarà a les auto­no­mies és “sen­zi­lla i pla­ne­ra­ment” el mateix import del dèficit fis­cal anual de l’Estat vers Cata­lu­nya.

El pre­si­dent també ha des­ta­cat que la comissió de l’exe­cu­tiu per reac­ti­var l’eco­no­mia, de “caràcter trans­ver­sal”, per­metrà pri­o­rit­zar els pro­gra­mes d’ajut per fer-los “més asse­qui­bles i àgils”, amb l’objec­tiu d’impul­sar les nor­mes de res­cat a per­so­nes i empre­ses.

Informa:ELPUNTAVUI.CAT (6-5-2020)

318 Lectures | ‣ |
Que tothom ho sàpiga: