TORRA ANIRÀ A ESTRASBURG EL 2 DE JULIOL PER LA CONSTITUCIÓ DEL PARLAMENT EUROPEU

El pre­si­dent de la Gene­ra­li­tat, Quim Torra, anirà a Estras­burg el 2 de juliol per la cons­ti­tució del Par­la­ment Euro­peu. Així ho ha anun­ciat la con­se­llera de Pre­sidència, Merit­xell Budó, al final de la roda de premsa d’aquest dimarts al mig­dia a Palau, poste­rior al Con­sell Exe­cu­tiu. No ha con­cre­tat si entrarà a l’Euro­cam­bra o si només se sumarà a la mobi­lit­zació que ha con­vo­cat el Con­sell per la República. El con­se­ller d’Exte­ri­ors, Alfred Bosch -que ha com­pa­re­gut amb Budó-, també es des­plaçarà a Estras­burg, a l’espera de con­cre­tar l’assistència d’altres mem­bres del Govern. El con­se­ller ha defen­sat que els euro­di­pu­tats elec­tes Car­les Puig­de­mont, Oriol Jun­que­ras i Toni Comín tenen “tot el dret del món” de poder entrar al Par­la­ment Euro­peu.

Tot i que Bosch havia dit pocs minuts abans que no estava con­fir­mat si Torra hi assis­ti­ria, la por­ta­veu ha con­fir­mat final­ment la presència del pre­si­dent. Budó ha expli­cat que el pre­si­dent ha anun­ciat aquest matí la volun­tat de poder assis­tir a la cons­ti­tució del Par­la­ment Euro­peu, dimarts que ve. Pre­gun­tada sobre si podrà entrar al Par­la­ment Euro­peu, la con­se­llera de Pre­sidència ha dit que no està res tan­cat i que Torra assis­tirà “en dife­rents actes d’agenda”.

Al seu torn, Bosch ha dei­xat clar que qui deci­deix qui va al Par­la­ment Euro­peu no és el Govern, són els ciu­ta­dans. El con­sell ha subrat­llat que dos mili­ons de per­so­nes van deci­dir que Puig­de­mont, Jun­que­ras i Comín han de ser a l’Euro­cam­bra: “Hi ha de ser perquè els votants tenen tot el dret del món a ser repre­sen­tants, i ells de repre­sen­tar-los”. Bosch ha afe­git que el Govern creu en la democràcia i en Europa i que, per tant, l’exe­cu­tiu està con­vençut que l’Euro­cam­bra serà “sobi­rana”, i que els qui han estat votats podran repre­sen­tar els seus elec­tors.

Con­sell Exe­cu­tiu a Man­resa

Pre­ci­sa­ment pel des­plaçament de Torra i mem­bres del seu Govern a Estras­burg, dimarts que ve, el pro­per Con­sell Exe­cu­tiu se cele­brarà el dime­cres 3 de juliol a Man­resa (Bages). El Govern ja s’ha reu­nit a Girona i Vielha, amb l’objec­tiu de des­cen­tra­lit­zar les seves tro­ba­des.
Informa:ELPUNTAVUI.CAT (25-6-2019)

552 Lectures | ‣ |
Que tothom ho sàpiga: