TORRA: ” CAL DEFENSAR LA LLIBERTAT FINS A LES ÚLTIMES CONSEQÜÈNCIES “

El pre­si­dent de la Gene­ra­li­tat, Quim Torra, a fet una crida a prac­ti­car la deso­bediència civil “quan cal­gui”. Torra ha expli­cat que el que cal fer “en els temps que vin­dran” és defen­sar la lli­ber­tat “fins a les últi­mes con­seqüències” i con­si­dera que no hi ha “cap bata­lla petita” per la defensa d’aquesta lli­ber­tat. “Avui vull enco­rat­jar-vos a viure per recla­mar la lli­ber­tat amb la fórmula que sabem, radi­ca­li­tat democràtica, repu­bli­ca­nisme, drets civils, soci­als i polítics, no violència i quan cal­gui, deso­bediència civil”, ha asse­nya­lat el pre­si­dent.

Torra ha fet aques­tes decla­ra­ci­ons en la inau­gu­ració a Santa Coloma de Far­ners de l’expo­sició ’Joan Jordà, lla­vors’, que repassa algu­nes pin­tu­res d’aquest artista exi­liat a França el febrer del 1939.

Torra ha lloat Jordà de qui ha des­ta­cat el fet de “deso­beir” per anar a l’exili i ha dema­nat als assis­tents que cal ser “molt Jordà” en el sen­tit de defen­sar la lli­ber­tat. Tot ple­gat, amb l’alcal­dessa de Santa Coloma de Far­ners, Susagna Riera, i una tren­tena de con­vi­dats que han visi­tat l’expo­sició, entre els quals bona part de la família de l’artista exi­liat. L’acte ha conclòs amb una copa de cava.

Informa:ELPUNTAVUI.CAT (21-9-2019)

332 Lectures | ‣ |
Que tothom ho sàpiga: