TORRA CONVOCARÀ ELECCIONS QUAN ES CONTROLI L’EPIDÈMIA

El pre­si­dent de la Gene­ra­li­tat, Quim Torra, ha asse­gu­rat que ell ja té “molt clar” quan han de ser les elec­ci­ons, tot i que no ha fet públic el dia. Ha recor­dat que al gener ja va dir que el govern català no tenia recor­re­gut polític però que es va deci­dir que allò pri­o­ri­tari era apro­var el pres­su­post i després, amb el coro­na­vi­rus, fer front a la pandèmia.
“Però un cop encar­ri­lada la sor­tida l’emergència sanitària, la ciu­ta­da­nia ha d’anar a votar”, ha dit aquest diven­dres des de Lleida. Torra ha reco­ne­gut que ja fa molts mesos o anys que les estratègies de les for­ces inde­pen­den­tis­tes són dife­rents i pot­ser “s’ha agu­dit­zat en els últims temps”. Tot i això, ha posat en valor que un dels encerts de l’inde­pen­den­tisme ha estat la diver­si­tat.
També ha dit que no li tremolarà el pols si cal confinar una part del país pel rebrot de la Covid-19 si sèscau.
Informa:ELPUNTAVUI.CAT (26-6-2020)

372 Lectures | ‣ |
Que tothom ho sàpiga: