Torra ha començat el seu dis­curs ana­lit­zant la situ­ació política actual després de les recents con­vo­catòries elec­to­rals. En aquest sen­tit, el pre­si­dent ha expli­cat que la majo­ria de l’elec­to­rat català con­ti­nua empe­nyent per fer pos­si­ble el pro­jecte de la inde­pendència. Torra ha mani­fes­tat que cap altre govern euro­peu ha obtin­gut un suport del 50% en les recents elec­ci­ons euro­pees en un moment que el pro­jecte euro­peu està en dis­cussió i ha posat els exem­ples del Bre­xit o la crisi al govern d’Àustria.

 

Torra diu que el sobi­ra­nisme ha sor­tit reforçat i és més fort que mai i això és bó que sigui expli­cat i comprés per tot­hom.

Torra ha dema¬≠nat que Cata¬≠lu¬≠nya con¬≠tinu√Į sent un pol de refer√®ncia del nos¬≠tre entorn ‚Äúperqu√® tenim les con¬≠di¬≠ci¬≠ons per ser-ho, per√≤ no hem de per¬≠dre el tren‚ÄĚ. Torra ha fet refer√®ncia als can¬≠vis tec¬≠nol√≤gics que estan modi¬≠fi¬≠cant el mapa pro¬≠duc¬≠tiu en l‚Äôeco¬≠no¬≠mia mun¬≠dial i ha remar¬≠cat que la inversi√≥ en recerca i desen¬≠vo¬≠lu¬≠pa¬≠ment als Estats Units i la Xina √©s ara m√©s impor¬≠tant que mai. Torra ha dit que cal incre¬≠men¬≠tar la pro¬≠duc¬≠ti¬≠vi¬≠tat de l‚Äôeco¬≠no¬≠mia cata¬≠lana, per√≤ que tamb√© s‚Äôha de man¬≠te¬≠nir l‚Äôestat del benes¬≠tar.

Torra tamb√© s‚Äôha refe¬≠rit al par√®ntesi que va supo¬≠sar per al Govern de Cata¬≠lu¬≠nya l‚Äôapli¬≠caci√≥ de l‚Äôarti¬≠cle 155. Torra ha situat l‚Äô√ļltim molt lluny de la nor¬≠ma¬≠li¬≠tat a Cata¬≠lu¬≠nya i ha par¬≠lat de la den√ļncia que ha fet Col¬∑legi d‚ÄôEco¬≠no¬≠mis¬≠tes en refer√®ncia a les pres¬≠si¬≠ons de l‚ÄôEstat per acon¬≠se¬≠guir que empre¬≠ses cata¬≠la¬≠nes can¬≠vi¬≠es¬≠sin les seves seus. Torra tamb√© s‚Äôha refe¬≠rit al cost, segons el Col¬∑legi d‚ÄôEco¬≠no¬≠mis¬≠tes, que va tenir per als comp¬≠tes de la Gene¬≠ra¬≠li¬≠tat l‚Äôapli¬≠caci√≥ del 155 (1.800 mili¬≠ons si s‚Äôinclo¬≠uen els cos¬≠tos deri¬≠vats del blo¬≠queig pres¬≠su¬≠pos¬≠tari i de l‚Äôajor¬≠na¬≠ment de paga¬≠ments). Per aix√≤, Torra creu que ‚Äúl‚Äôesta¬≠bi¬≠li¬≠tat que tots desit¬≠gem per a la nos¬≠tra eco¬≠no¬≠mia es va posar en risc per la for√ßa de l‚Äôapa¬≠rell de l‚ÄôEstat‚ÄĚ.

El pre¬≠si¬≠dent tamb√© ha par¬≠lat de les inter¬≠fer√®ncies dels apa¬≠rells de l‚ÄôEstat sobre els resul¬≠tats de les elec¬≠ci¬≠ons i ha posat l‚Äôexem¬≠ple dels dipu¬≠tats sus¬≠pe¬≠sos i ha afe¬≠git que ‚Äúsi no s‚Äôatura aquesta deriva repres¬≠siva i es vol alte¬≠rar als tri¬≠bu¬≠nals all√≤ que vota la ciu¬≠ta¬≠da¬≠nia, √©s impos¬≠si¬≠ble que s‚Äôimposi una soluci√≥ democr√†tica al con¬≠flicte pol√≠tic‚ÄĚ. En refer√®ncia al judici al Suprem, Torra ha expli¬≠cat que ‚Äúdia rere dia cons¬≠ta¬≠tem la manca de garan¬≠ties amb una clara inten¬≠ci¬≠o¬≠na¬≠li¬≠tat i dis¬≠cri¬≠mi¬≠naci√≥ pol√≠tica‚ÄĚ. En aquest sen¬≠tit, Torra ha expli¬≠cat que ahir mateix coin¬≠ci¬≠dien les peti¬≠ci¬≠ons de m√©s de 175 anys de pres√≥ per part de la fis¬≠ca¬≠lia i l‚Äôadvo¬≠ca¬≠cia de l‚ÄôEstat amb la reso¬≠luci√≥ del Grup de Tre¬≠ball de les Naci¬≠ons Uni¬≠des per a les Deten¬≠ci¬≠ons Arbitr√†ries que reclama l‚Äôalli¬≠be¬≠ra¬≠ment imme¬≠diat dels pre¬≠sos. Per aix√≤, el pre¬≠si¬≠dent creu que ‚Äúens hem de pre¬≠o¬≠cu¬≠par pel mal nivell de qua¬≠li¬≠tat democr√†tica on se situa Espa¬≠nya segons alguns estu¬≠dis‚ÄĚ.

 

El dèficit fiscal català

 

Par¬≠lant d‚Äôeco¬≠no¬≠mia, Torra s‚Äôha refe¬≠rit al d√®ficit fis¬≠cal que pateix Cata¬≠lu¬≠nya, o al d√®ficit en inver¬≠si¬≠ons que afec¬≠ten les infra¬≠es¬≠truc¬≠tu¬≠res a Cata¬≠lu¬≠nya. Mal¬≠grat tot, Torra creu que la situ¬≠aci√≥ de crisi s‚Äôha pogut superar per la for√ßa del tei¬≠xit empre¬≠sa¬≠rial catal√† i ha des¬≠ta¬≠cat la import√†ncia de les expor¬≠ta¬≠ci¬≠ons. Torra ha dit que en els √ļltims 5 anys s‚Äôha superat la crisi, ‚Äúcuri¬≠o¬≠sa¬≠ment els 5 anys del proc√©s inde¬≠pen¬≠den¬≠tista. Tamb√© ha des¬≠ta¬≠cat el r√®cord d‚Äôacti¬≠vi¬≠tat que van regis¬≠trar el port i l‚Äôaero¬≠port de Bar¬≠ce¬≠lona l‚Äôany 2018. Torra ha agra√Įt els empre¬≠sa¬≠ris per acon¬≠se¬≠guir que aques¬≠tes xifres s‚Äôhagin pogut acon¬≠se¬≠guir.

El pre­si­dent també ha dema­nat que Cata­lu­nya faci del conei­xe­ment i la inno­vació un dels seus pilars bàsics i ha garan­tit que l’any que ve arri­barà la fibra òptica a totes les capi­tals de comarca.

Torra ha dema¬≠nat els empre¬≠sa¬≠ris que siguin a la ‚Äúpri¬≠mera fila en la defensa d‚Äôun refer√®ndum que √©s el que vol la soci¬≠e¬≠tat cata¬≠lana perqu√® hem de tenir veu i vot a Europa si volem aju¬≠dar a fer-la millor‚ÄĚ, i ha afe¬≠git que la ‚Äúmillor con¬≠tri¬≠buci√≥‚ÄĚ dels cata¬≠lans a Europa √©s acon¬≠se¬≠guir que faci pos¬≠si¬≠ble el dret d‚Äôauto¬≠de¬≠ter¬≠mi¬≠naci√≥. ‚ÄúL‚Äôauge de l‚Äôauto¬≠ri¬≠ta¬≠risme nom√©s es pot fre¬≠nar amb m√©s democr√†cia‚ÄĚ, ha dit.

Informa:ELPUNTAVUI.CAT (30-5-2019)