TORRA DEMANA PER CARTA A EUROPA QUE ES CONFINI CATALUNYA

El pre­si­dent del Govern, Quim Torra, ha enviat aquest diven­dres al matí una carta al pre­si­dent del Con­sell Euro­peu, al del Comitè Euro­peu de les Regi­ons i a la pre­si­denta de la Comissió Euro­pea en què denun­cia la gra­ve­tat per la crisi del coro­na­vi­rus i insis­teix que s’ha de con­fi­nar Cata­lu­nya, com ja ha dema­nat a l’Estat espa­nyol.

A la carta diri­gida a Char­les Mic­hel, a què ha tin­gut accés Cata­lu­nya Ràdio, qüesti­ona si poden asse­gu­rar “el màxim nivell de gover­nança” en la lluita con­tra el coro­na­vi­rus, i que asse­gu­rin que les pau­tes que segueix cada estat mem­bre són “estric­ta­ment obser­va­des”.

En la carta al pre­si­dent del CE, Char­les Mic­hel, Torra explica que ha dema­nat al pre­si­dent del govern espa­nyol, Pedro Sánchez, una sèrie de mesu­res “que estan d’acord amb l’OMS” i que ja s’imple­menta en altres països d’Europa.

Informa:ELPUNTAVUI.CAT (20-3-2020)

233 Lectures | ‣ |
Que tothom ho sĂ piga: