TORRA, DIRECTE: VOL QUE SÀNCHEZ FIXI LA DATA I CONDICIONS DEL REFERÈNDUM

El pre­si­dent de la Gene­ra­li­tat, Quim Torra, ha posat de nou con­di­ci­ons per a que es pugui cele­brar una segona reunió de la taula de diàleg entre el Govern i l’exe­cu­tiu espa­nyol. Durant la sessió de con­trol del ple del Par­la­ment, ERC ha recla­mat al pre­si­dent que “posi data” a aquesta nova tro­bada, que l’inde­pen­den­tisme “no doni excu­ses” per a que l’Estat pugui dila­tar els tem­pos en la nego­ci­ació, i que “lideri” junt al vice­pre­si­dent, Pere Ara­gonès, la pre­pa­ració de l’estratègia con­junta. Torra, en la seva res­posta ha dei­xat clar que per faci­li­tar la cele­bració de la reunió i agen­dar-la, Pedro Sánchez i el govern espa­nyol hau­rien d’accep­tar que es parlés de “la data i les con­di­ci­ons” d’un referèndum d’auto­de­ter­mi­nació.

Per al pre­si­dent, el “con­sens” de l’inde­pen­den­tisme rau en “l’auto­de­ter­mi­nació i l’amnis­tia”, i aquesta ha de ser la base de les reu­ni­ons amb l’Estat. Torra, que ha mati­sat que pre­fe­reix “par­lar de nego­ci­ació que de diàleg, perquè dia­lo­gar per dia­lo­gar no té sen­tit”, ha remar­cat que des que va començar la taula “res ha can­viat amb la repressió o l’auto­de­ter­mi­nació”. “Estem igual que en temps de Rajoy”, ha dit.

En aquest sen­tit, Torra asse­gura que ha de que­dar molt clar que “els objec­tes de la nego­ci­ació amb l’Estat són la data i les con­di­ci­ons pel referèndum a Cata­lu­nya”. “És molt fàcil fer aquesta segona reunió. Que Sánchez m’enviï una carta dient que tin­drem la reunió per par­lar de l’exer­cici de l’auto­de­ter­mi­nació, de la data i les con­di­ci­ons. I a par­tir d’aquí, que posi tots els punts que vul­gui”, ha sen­ten­ciat des del Par­la­ment.

Torra ha donat aques­tes claus en res­posta al pre­si­dent del grup par­la­men­tari d’ERC, Sergi Sabrià, que ha coin­ci­dit amb Torra que “l’amnis­tia, el referèndum i l’auto­de­ter­mi­nació” són les bases del “con­sens” inde­pen­den­tista. “Cal que siguem capaços de posar-nos d’acord per a aquesta segona tro­bada, i vostè ho ha de lide­rar, junt al vice­pre­si­dent Pere Ara­gonès. Posem data. No rega­lem la ban­dera del diàleg”, ha dit el repu­blicà.

En aquest sen­tit, Sabrià ha cons­ta­tat que “a l’Estat sem­bla que els hi fa nosa o volen gua­nyar temps” i per això inten­ten dila­tar el temps fins a la cele­bració d ela nova reunió de la taula de diàleg. “Els interessa divi­dir l’inde­pen­den­tisme, no els podem donar excu­ses. Tre­ba­llem l’estratègia i els objec­tius de la segona tro­bada, fem pro­pos­tes con­cre­tes i for­cem l’Estat a moure’s”, ha conclòs.

Torra, però, ha qüesti­o­nat la con­fiança dels repu­bli­cans en el procés i en el govern espa­nyol. “Després de la gestió de la pandèmia, creu vostè que l’Estat està més o menys prop de par­lar d’auto­de­ter­mi­nació? Perquè a la que han pogut han recen­tra­lit­zat. Té més con­fiança o menys?

No vull ser un tes­ti­moni pas­siu de la deva­lu­ació i la força de l’1-O. Tot el que vagi per exi­gir auto­de­ter­mi­nació, allà hi sóc”, ha comen­tat el pre­si­dent.
Informa:ELPUNTAVUI.CAT (8-7-2020)
N.de la R.
Com sempre, Torra parla clar, català i va directe al gra.Sap molt bé que el diàleg no existirà mai i no cal perdre el temps:o Sánchez s’avé a un referèndum–cosa impossible–o bé no cal perdre el temps amb aquesta mena de taules. Penso que Torra és una de les poques persones que seria capaç de proclamar la independència en qualsevol moment.Però ara no tindria l’ajut de pràcticament ningú.Per tant,no cal un màrtir més. Recordem que per culpa d’una pancarta pot quedar inhabilitat del tot. Va ser molt coherent a fer-ho. Però ningú no el va seguir. Així,doncs,desobeïm tots als mateix temps o deixem-ho còrrer.En la solitud de Palau Torra mostra una gran personalitat i amb conviccions sòlides, tot i que gairebé no té el suport de ningú. De moment ha deixat ben clar les línies del diàleg 😮 autodeterminació o no val la pena posar-s’hi.Un avís als qui creuen (?) en el diàleg amb Espanya

234 Lectures | ‣ |
Que tothom ho sàpiga: