TORRA: “HE POSAT EN MARXA EL PAÍS DESPRÉS DEL 155 I L’HE DEIXAT A PUNT”

El pre­si­dent de la Gene­ra­li­tat, Quim Torra, ha qua­li­fi­cat de “posi­tiu” el pri­mer any del seu man­dat i ha rei­vin­di­cat que ha posat el país “en marxa” després del 155 i que l’ha dei­xat “a punt”.

En una roda de premsa per fer balanç del pri­mer any de legis­la­tura, Torra ha asse­gu­rat que el Govern ha “reac­ti­vat” el país després de l’atu­rada de la sus­pensió de l’auto­go­vern i ha des­ta­cat la con­ti­nuat de la dina­mit­zació econòmica. “El país ha fet front a la crisi amb més dina­mit­zació, més expor­ta­ci­ons i cre­ant ocu­pació”, ha indi­cat.

El pre­si­dent català ha defen­sat la “mà estesa” del seu Govern i ha cul­pat el govern espa­nyol de Pedro Sánchez de no fer pos­si­ble el diàleg. “Algú es va aixe­car de la taula i no hem estat nosal­tres”, ha cri­ti­cat.

D’altra banda, ha lamen­tat que el dar­rer any hagi estat mar­cat per la “judi­ci­a­lit­zació de la política” i ha citat el que con­si­dera “ obs­ta­cles per­ma­nents ”.

I és que, al seu enten­dre, l’informe final de la Fis­ca­lia en el judici del procés al Tri­bu­nal Suprem aquest dimarts és “un relat magnífic de la judi­ci­a­lit­zació de la política quan hauríem d’estar par­lant de la radi­ca­li­tat democràtica en la vida pública”. En aquesta línia, ha insis­tit que el seu govern ha prac­ti­cat “des del pri­mer moment” la política del “diàleg amb l’Estat”.

NO A NOVES ELECCIONS

El pre­si­dent de la Gene­ra­li­tat ha des­car­tat, a hores d’ara, con­vo­car elec­ci­ons a la Gene­ra­li­tat i dis­sol­dre el Par­la­ment com a res­posta al moment actual ni a una pos­si­ble sentència con­dem­natòria del judici de l’1-O.

Sense des­car­tar que aquesta o altra pugui ser la decisió final, Torra pre­fe­reix cen­trar-se en les cer­te­ses que té ara, tot just abans de començar la ronda de con­tac­tes amb par­tits i enti­tats que defen­sen el dret a l’auto­de­ter­mi­nació.

“No tinc plan­te­jat con­vo­car elec­ci­ons. I tal i com vaig dir al dis­curs d’inves­ti­dura, aquesta legis­la­tura la plan­te­gem fins a la Cons­ti­tució cata­lana. Però hi ha un punt d’inflexió que és la sentència. I per això obro una ronda de con­tac­tes per tro­bar una uni­tat estratègica”, ha afir­mat, en ser pre­gun­tat.

Dit això, ha con­si­de­rat que l’informe final on la Fis­ca­lia de l’Estat ha pre­sen­tat les seves con­clu­si­ons sobre el judici de l’1-O ha estat una “opor­tu­ni­tat d’or” per­duda.

Pre­gun­tat per aquest escrit durant el balanç del seu pri­mer any com a pre­si­dent, Torra ha lamen­tat que el fis­cal no hagi “dema­nat l’alli­be­ra­ment imme­diat dels pre­sos, com ho va fer l’ONU”, en relació a l’informe del grup de tre­ball que reco­ma­nava la seva posada en lli­ber­tat.

“Una sentència absolutòria “

A més, ha acu­sat el minis­teri públic d’haver actuat “amb ven­jança, per­se­cució política i incom­pli­ment la lega­li­tat inter­na­ci­o­nal”. “Això porta l’Estat i la justícia espa­nyola a una deriva de falta de cre­di­bi­li­tat que no es pot per­me­tre; els seus indi­ca­dors de per­cepció estan sota mínims”, ha dit.

El pre­si­dent ha insis­tit que el judici que ara està a la seva recta final “no hau­ria d’haver exis­tit mai”, i ha tor­nat a espe­rar “una sentència abso­lutòria”. Amb tot, ha con­si­de­rat de nou que “l que cal és seguir les parau­les de Jordi Cui­xart i ‘acu­sar l’Estat’. Nosal­tres denun­ci­a­rem aquest fet arreu i també aquest judici farsa; i esta­rem al cos­tat dels nos­tres com­panys sem­pre”, ha afe­git, per a con­cloure amb una frase que ve repe­tint des que va començar el judici de l’1-O: “Si votar és delicte, jo sóc cul­pa­ble. Em sento sent jut­jat com ells”.

Informa:ELPUNTAVUI.CAT (5-6-2019)

347 Lectures | ‣ |
Que tothom ho sàpiga: