TORRA FA UNA CRIDA A MANIFESTAR-SE PACÍFICAMENT I SENSE POR

El pre­si­dent de la Gene­ra­li­tat, Quim Torra, ha fet aquest dis­sabte una crida als cata­lans a sor­tir al car­rer a mani­fes­tar-se “mas­si­va­ment, pacífica­ment” i “sense por” davant una sentència del procés que pre­veu injusta si no és abso­lutòria.

En un acte de pre­cam­pa­nya amb el lema Con­tra la sentència, inde­pendència, cele­brat al Cen­tre Cul­tu­ral de Ter­rassa, Torra ha dema­nat als cata­lans que durant “les set­ma­nes que vin­dran” no tin­guin “por de ser homes i dones lliu­res” i es man­tin­guin “ferms” en la seva “dig­ni­tat i com­promís amb aquest país”.

“La repressió mai no ha vençut els cata­lans. Sem­pre la democràcia i el vot popu­lar ha aca­bat gua­nyant la repressió, i ho tor­narà a fer”, ha asse­gu­rat.

Informa:ELPUNTAVUI.CAT (12-10-2019)

336 Lectures | ‣ |
Que tothom ho sĂ piga: