TORRA FARÀ UNA CONFERÈNCIA AQUEST DIJOUS A MADRID SOBRE LA ” CONFRONTACIÓ DEMOCRÀTICA “

El pre­si­dent de la Gene­ra­li­tat, Quim Torra, donarà el tret de sor­tida al curs polític amb una con­ferència aquest dijous a Madrid on farà una crida a la democràcia. No es pre­veu que el pre­si­dent anunciï pos­si­bles reac­ci­ons a les sentències de l’1-O, l’esde­ve­ni­ment que mar­carà el nou curs.

La ponència que Torra lle­girà en el seu pri­mer gran acte a Madrid des que és pre­si­dent –-un esmor­zar infor­ma­tiu orga­nit­zat per Europa Press que tindrà lloc a par­tir de les 9:00 a l’hotel Villa Magna– es titula Democràcia. Segons han expli­cat fonts de Palau a l’ACN, Torra hi desen­vo­lu­parà com entén aquest con­cepte i donarà con­tinuïtat a l’aposta per la “con­fron­tació democràtica”.

Torra ja va esbos­sar a Prada els pri­mers detalls de la seva estratègia política, quan va afir­mar que “no hi ha cap altre camí que la con­fron­tació democràtica”, després que el govern espa­nyol advertís que por­tarà el pla d’acció exte­rior del govern al Tri­bu­nal Cons­ti­tu­ci­o­nal si no el modi­fica. “No hi ha cap altre camí que la con­fron­tació democràtica i la defensa dels nos­tres drets soci­als i polítics”, va rea­fir­mar.

El cap de l’exe­cu­tiu estarà acom­pa­nyat a Madrid de la con­se­llera de Pre­sidència, Merit­xell Budó; del con­se­ller de Polítiques Digi­tals i Admi­nis­tració Pública, Jordi Puig­neró; de la con­se­llera de Salut, Alba Vergés, i del dele­gat del Govern de la Gene­ra­li­tat a Madrid, Gorka Knörr.

L’acte començarà amb una pre­sen­tació a càrrec del pre­si­dent d’Europa Press, Asís Martín de Cabi­e­des, i a con­ti­nu­ació Torra farà la seva inter­venció. Després s’obrirà un torn de pre­gun­tes.

La con­ferència tindrà lloc dos dies després del viatge del pre­si­dent de la Gene­ra­li­tat a Brus­sel·les, on s’ha reu­nit amb Car­les Puig­de­mont i elec­tes de JxCat al Par­la­ment, Congrés i Senat. També arriba sis dies abans de la Diada de l’Onze de Setem­bre –que el Govern vol que sim­bo­litzi la “pri­mera res­posta” a la sentència de l’1-O–, i després que el TSJC fixés per al 25 i 26 de setem­bre el judici con­tra el propi Torra per deso­bediència a la Junta Elec­to­ral Cen­tral (JEC) amb la pan­carta del llaç groc a la façana de Palau.

Res­posta a les sentències

El pre­si­dent s’ha reu­nit els dar­rers mesos amb par­tits sobi­ra­nis­tes, enti­tats, sin­di­cats i patro­nals per bus­car un punt en comú per donar res­posta a les sentències de l’1-O. De moment no hi ha acord dels par­tits i les ins­ti­tu­ci­ons per afron­tar el vere­dicte judi­cial. De fet, ERC aposta per con­vo­car elec­ci­ons, sobre­tot si no s’apro­ven els pres­su­pos­tos, o bé per sot­me­tre Torra a una qüestió de con­fiança. De la seva banda, el pre­si­dent del Par­la­ment, Roger Tor­rent, ha pro­po­sat un govern de con­cen­tració sobi­ra­nista.

En canvi, JxCat allu­nya l’esce­nari elec­to­ral. Fins i tot fonts de Palau van expli­car a l’ACN que una de les opci­ons que es con­tem­plen és tor­nar a inten­tar inves­tir Puig­de­mont. La cimera del cap de set­mana pas­sat a Suïssa –amb els pro­pis Torra i Puig­de­mont, i repre­sen­tants de JxCat, ERC, CUP, ANC i Òmnium– va aca­bar sense cap acord tan­gi­ble, tot i que es va millo­rar en la pre­dis­po­sició de les parts per avançar en pro­pe­res tro­ba­des.

Després dels viat­ges a Brus­sel·les i Madrid, Torra clourà l’agenda set­ma­nal amb una roda de premsa a les 11:00 a Palau amb el con­se­ller Puig­neró sobre Iden­ti­tat Digi­tal auto­so­bi­rana.

Torra al TNC i Puig­de­mont a Madrid

El pre­si­dent ja va ini­ciar el curs de l’any pas­sat amb la con­ferència El nos­tre moment, en aquell cas al Tea­tre Naci­o­nal de Cata­lu­nya (TNC), ara fa just un any. Torra va emplaçar el cap del govern espa­nyol, Pedro Sánchez, a nego­ciar un referèndum d’auto­de­ter­mi­nació, i va adver­tir que no accep­ta­ria cap sentència del Suprem que no fos l’abso­lució dels “pre­sos polítics”.

El pre­si­dent Car­les Puig­de­mont va ser l’últim cap del govern que va fer una con­ferència a Madrid, el maig de 2017 –cinc mesos abans de l’1-O–, acom­pa­nyat per l’ales­ho­res vice­pre­si­dent, Oriol Jun­que­ras, i el con­se­ller d’Exte­ri­ors, Raül Romeva. El líder de JxCat va adver­tir que no atu­ra­ria el referèndum tot i man­te­nir l’oferta de diàleg.
informa:ELPUNTAVUI.CAT (4-9-2019)

289 Lectures | ‣ |
Que tothom ho sàpiga: