TORRA I ARAGON√ąS ES REUNIRAN DIJOUS PER PARLAR SOBRE L’ACORD ERC-PSOE

El pre­si­dent de la Gene­ra­li­tat, Quim Torra, i el vice­pre­si­dent del govern, Pere Ara­gonès, es reu­ni­ran dijous per par­lar sobre l’acord ERC-PSOE que implica una taula de nego­ci­ació entre governs per resol­dre el con­flicte polític. Segons fonts de la pre­sidència con­sul­ta­des per l’ACN, Torra vol tras­lla­dar a Ara­gonès que ERC no pot nego­ciar en nom del govern i que el que pacti amb el PSOE no ha d’impli­car l’exe­cu­tiu català.

Ara­gonès ha tru­cat Torra aquest dimarts i han acor­dat reu­nir-se dijous per par­lar més a fons sobre el con­tin­gut de l’acord d’ERC amb el PSOE. Segons les fonts, el to de la con­versa ha estat dur.

Des de vice­pre­sidència han expli­cat a l’ACN asse­gu­ren que Ara­gonès ja va inten­tar con­tac­tar amb Torra ahir dilluns quan l’exe­cu­tiva d’ERC va ava­lar l’acord amb el PSOE i va dei­xar en mans del Con­sell Naci­o­nal la rati­fi­cació final. La tru­cada entre pre­si­dent i vice­pre­si­dent però no s’ha pogut fer fins avui.

Les matei­xes fonts que la tro­bada és a ini­ci­a­tiva d’Ara­gonès i que el vice­pre­si­dent vol expli­car a Torra l’acord amb el PSOE que pot per­me­tre faci­li­tar la inves­ti­dura de Pedro Sánchez. Pre­ci­sa­ment dijous, el Con­sell Naci­o­nal d’ERC rati­fi­carà o no l’acord amb els soci­a­lis­tes.

El con¬≠tin¬≠gut de l‚Äôacord encara no s‚Äôha fet p√ļblic, tot i que ha trans¬≠cen¬≠dit que pre¬≠veu cele¬≠brar una ‚Äúcon¬≠sulta‚ÄĚ a la ciu¬≠ta¬≠da¬≠nia de Cata¬≠lu¬≠nya sobre els acords que es pren¬≠guin a la taula de di√†leg entre governs.

Des de la Pre¬≠sid√®ncia recor¬≠den a ERC que no governa en soli¬≠tari i que la lle¬≠ial¬≠tat √©s la base de tot. De fet, des de JxCat han mani¬≠fes¬≠tat aquest dimarts que el pacte ERC-PSOE ‚Äúno √©s lle¬≠ial‚ÄĚ amb el govern i han adver¬≠tit que ‚Äúafe¬≠bleix‚ÄĚ l‚Äôinde¬≠pen¬≠den¬≠tisme.

Tant pre­sidència com vice­pre­sidència citen l’acord de govern del 22 d’octu­bre però amb inter­pre­ta­ci­ons dife­rents. Des del depar­ta­ment d’Ara­gonès asse­gu­ren que el pacte ERC-PSOE que implica una nego­ci­ació entre governs es basa en aquest acord men­tre que des del Palau de la Gene­ra­li­tat con­si­de­ren que el que val és l’acord de govern.

El Con¬≠sell Exe¬≠cu¬≠tiu va apro¬≠var despr√©s de la sent√®ncia del Suprem un acord el 22 d‚Äôoctu¬≠bre en qu√® ‚Äúexpressa el seu com¬≠prom√≠s per una soluci√≥ pol√≠tica i democr√†tica per al con¬≠flicte entre Cata¬≠lu¬≠nya i les ins¬≠ti¬≠tu¬≠ci¬≠ons de l‚Äôestat espa¬≠nyol‚ÄĚ i ins¬≠tava el pre¬≠si¬≠dent del govern espa¬≠nyol en fun¬≠ci¬≠ons, Pedro S√°nchez, a ‚Äúini¬≠ciar un di√†leg sense con¬≠di¬≠ci¬≠ons, en el qual cada part pugui pro¬≠po¬≠sat els camins de reso¬≠luci√≥ de l‚Äôactual con¬≠flicte‚ÄĚ. El text con¬≠ti¬≠nu¬≠ava asse¬≠gu¬≠rant que en aquest di√†leg ‚Äúel govern de la Gene¬≠ra¬≠li¬≠tat defen¬≠sar√† l‚Äôexer¬≠cici del dret a l‚Äôauto¬≠de¬≠ter¬≠mi¬≠naci√≥ com a via per deci¬≠dir el futur pol√≠tic de Cata¬≠lu¬≠nya‚ÄĚ. M√©s avall, l‚Äôacord esta¬≠bleix que s‚Äôhan de pro¬≠moure les ini¬≠ci¬≠a¬≠ti¬≠ves ‚Äúpol√≠tiques, soci¬≠als i ins¬≠ti¬≠tu¬≠ci¬≠o¬≠nals que siguin necess√†ries en l‚Äô√†mbit naci¬≠o¬≠nal, esta¬≠tal i inter¬≠na¬≠ci¬≠o¬≠nal per avan√ßar en la soluci√≥ pol√≠tica i democr√†tica al con¬≠flicte pol√≠tic entre Cata¬≠lu¬≠nya i l‚ÄôEstat‚ÄĚ.

Informa:ARA.CAT (31-12-2019)

189 Lectures | ‚Ä£ |
Que tothom ho sàpiga: