TORRA: IMPULSAR L’AUTODETERMINACIÓ SI EL SUPREM EMET UNA CONDEMNA PER L’1-O

“Efec­ti­va­ment”, ha tui­tat Torra enllaçant l’entre­vista a Mauri que s’ha publi­cat aquest dijous al matí.

Quim Torra i Pla

✔@QuimTorraiPla

Efectivament. https://twitter.com/omnium/status/1151736825167437824 …

Òmnium Cultural

✔@omnium

🗞️ Entrevista a ⁌@marcelmauri, vicepresident d’@omnium⁊: “CaldrĂ  exercir l’autodeterminaciĂł si el Suprem la condemna” https://www.elnacional.cat/ca/politica/mauri-exercir-dret-autodeterminacio-suprem-condemna_404806_102.html …

Així, el pre­si­dent fa cos­tat a Mauri que, tot i evi­tar con­cre­tar amb quina fórmula s’hau­ria d’exer­cir el dret a l’auto­de­ter­mi­nació, ha dit que col·lec­ti­va­ment s’haurà d’estu­diar a par­tir de la “lluita no vio­lenta i la deso­bediència civil” per trans­for­mar les “rea­li­tats i lleis injus­tes”.

“El dret a votar es gua­nya votant, si cal vota­rem els cops que faci falta, l’exer­cici del dret a l’auto­de­ter­mi­nació s’ha de seguir defen­sant”, ha apun­tat el vice­pre­si­dent d’Òmnium, acon­se­guint així el suport de Torra expres­sat a Twit­ter.

Mauri s’ha refe­rit també al pre­si­dent del govern espa­nyol en fun­ci­ons, Pedro Sánchez, l’ha acu­sat de tenir “poca volun­tat per tro­bar solu­ci­ons” i “d’inca­pa­ci­tat per arris­car-se” en estar cen­trat en un “tac­ti­cisme” mar­cat per les enques­tes enlloc de tenir “talla política”.

Per això, Mauri ha apel·lat als par­tits inde­pen­den­tis­tes cata­lans i els ha dema­nat una res­posta “àmplia”, de “con­sens” perquè davant d’un estat que “repri­meix” la divisió de l’inde­pen­den­tisme “ens fa més dèbils”. “Quan som més dèbils és molt més difícil poder mar­car el to de la nego­ci­ació, el diàleg o la res­posta davant de situ­a­ci­ons tant greus”, ha afir­mat.

Informa:ELPUNTAVUI.CAT (18-7-2019)
N.de la R.
Tot això sĂłn brindis al sol. L’autodeterminaciĂł ĂŠs ocupar els centres de poder i mantenir-s’hi.Fins quan perderem el temps amb collonades dialèctiques?

 

254 Lectures | ‣ |
Que tothom ho sĂ piga: