TORRA: ” JA HE DESOBEÏT DUES VEGADES I SEGURAMENT NO SERÀ LA DARRERA”

El pre­si­dent de la Gene­ra­li­tat, Quim Torra, assu­meix la seva inha­bi­li­tació. En una entre­vista a TV3, el cap del Govern ha donat per fet que la sentència del Suprem serà en con­tra: “No espero cap altra decisió que no sigui la inha­bi­li­tació . No espero res de la justícia espa­nyola”, ha asse­ve­rat. Torra ha recor­dat, segons ha reco­llit l’agència ACN, que ja ha desobeït dues vega­des i ha afe­git que no creu que sigui l’última que ho faci. En aquest sen­tit, i davant d’una hipotètica inha­bi­li­tació com a pre­si­dent, ha dema­nat als par­tits inde­pen­den­tis­tes que no inves­tei­xin cap altre can­di­dat . Així, Torra ha recla­mat que es “pre­servi” la “dig­ni­tat” de la Pre­sidència i que no s’escull cap altre cap del Govern.

#Pre­si­dent @Quim­Tor­rai­Pla a @els­ma­tins: “Espero que si m’inha­bi­li­ten, cap par­tit inde­pen­den­tista pre­senti un altre can­di­dat” #Els­Ma­tinsTV3 pic.​twitter.​com/​PyastZBYtq

— Govern. Gene­ra­li­tat (@govern) August 31, 2020

#Pre­si­dent @Quim­Tor­rai­Pla a @els­ma­tins: “No espero res de la justícia espa­nyola, per tant tinc assu­mida la meva inha­bi­li­tació. He desobeït dues vega­des, no crec que sigui la dar­rera que ho faci i no per­metré que el calen­dari me’l mar­qui un tri­bu­nal espa­nyol” #Els­Ma­tinsTV3 pic.​twitter.​com/​OXkHSs9o0C

— Govern. Gene­ra­li­tat (@govern) August 31, 2020
“No espero cap altra decisió que no sigui la inha­bi­li­tació”, ha subrat­llat Torra, que ha insis­tit que cap tri­bu­nal espa­nyol no li mar­carà el calen­dari elec­to­ral “de cap de les mane­res”. El pre­si­dent ha rei­te­rat que, “per consciència”, s’opo­sarà a tot el que li sem­bli “incom­pa­ti­ble” amb la seva defensa dels drets fona­men­tals. En aquest sen­tit, ha recor­dat que ja ha desobeït dues vaga­des, i ha afe­git que no creu que sigui l’última que ho faci.

Torra ha dema­nat cen­trar el debat en el que és “impor­tant”, en referència que un pre­si­dent quedi inha­bi­li­tat per una pan­carta que dema­nava la lli­ber­tat dels “pre­sos polítics” i el retorn dels “exi­li­ats”. Si es con­firma la seva inha­bi­li­tació, Torra espera que la dig­ni­tat de la Pre­sidència “es pre­servi”, i que no s’escu­lli cap altre pre­si­dent. “No enten­dria que cap par­tit inde­pen­den­tista pre­sentés un altre can­di­dat”, ha subrat­llat.

Final­ment, el cap del Govern ha tor­nat a dir que només assis­tirà a la taula de diàleg amb la Mon­cloa si l’ordre del dia inclou l’auto­de­ter­mi­nació i l’amnis­tia. De fet, s’ha mos­trat irònic sobre l’existència d’aquest espai de diàleg amb Madrid: “Quina taula? Ah, que n’hi havia una? Hi havia una cosa, on hi anàvem, ens fèiem fotos, i ens rebien de manera ama­ble. Però quin n’és el resul­tat?”, ha sen­ten­ciat.

Relació entre JxCat i el PDe­CAT

Torra també ha lamen­tat la “judi­ci­a­lit­zació” del con­flicte entre JxCat i el PDe­CAT. A l’entre­vista a TV3, el cap del Govern ha afe­git que “sem­pre és bo no por­tar les coses a l’extrem”. Torra -que no s’ha fet mili­tant de JxCat per man­te­nir la seva con­dició d’inde­pen­dent i cen­trar-se en la gestió de la pandèmia- ha des­ta­cat la “per­so­na­li­tat” del seu exe­cu­tiu, ara que pot estar for­mat per tres par­tits: JxCat, PDe­CAT i ERC. La con­se­llera Àngels Chacón sona com a pos­si­ble can­di­data del Par­tit Demòcrata si es con­firma el tren­ca­ment amb JxCat, i que la for­mació de David Bon­vehí es pre­senta en soli­tari.
Informa:ELPUNTAVUI.CAT (31-8-2020)

337 Lectures | ‣ |
Que tothom ho sàpiga: