TORRA: LA GENERALITAT ES COMUNICARÀ EN CATALÀ AMB VALÈNCIA I BALEARS

“Burla” a la llen­gua
El pre­si­dent de la Gene­ra­li­tat, Quim Torra, ha asse­gu­rat que la Gene­ra­li­tat con­ti­nuarà comu­ni­cant-se en català, “llen­gua comuna”, amb els governs valencià i balear.

En un mis­satge a les xar­xes soci­als, Torra ha asse­gu­rat que “aca­tar aquesta sentència seria accep­tar una burla mons­tru­osa i igno­mi­ni­osa a la llen­gua”.

Òmnium Cul­tu­ral també ha cri­ti­cat la decisió judi­cial i ha asse­gu­rat que cap tri­bu­nal “pot impo­sar” una llen­gua.

“El TS con­firma que la ignorància no té límits. La llen­gua que par­lem als Països Cata­lans és la mateixa”, ha asse­nya­lat en un mis­satge a les xar­xes soci­als.

Segons l’enti­tat, “cap tri­bu­nal pot negar el con­sens científic ni pot impo­sar amb quina llen­gua hem de par­lar als nos­tres ger­mans”. “El català és la nos­tra llen­gua ofi­cial”, ha reblat.

El pre­si­dent d’Òmnium, Jordi Cui­xart, ha avi­sat que “un Estat que pro­hi­beix comu­ni­car-se en la llen­gua pròpia i ofi­cial a més d’11 mili­ons de ciu­ta­dans no podrà ser mai el teu Estat”. “Som Països Cata­lans”, con­clou.
Informa:ELPUNTAVUI.CAT (14-6-2020)

N.de la R.
Moltes gràcies president Torra per la fermesa amb què heu defensat sempre la independència i sobretot la llengua. Deu ser per això que feu nosa a tanta gent i segurament esteu més sol que mai.Sapigueu que almenys, estimat president, una persona us ho agraeix.Contra aquesta monstruosa sentència només cal la desobediència.Quan del poble català es decidirà a plantar cara a les agressions espanyoles a la llengua?
Endavant les atxes!

245 Lectures | ‣ |
Que tothom ho sàpiga: