TORRA: “LA MILLOR NORMALITAT ÉS LA INDEPENDÈNCIA DE CATALUNYA “

El pre­si­dent de la Gene­ra­li­tat, Quim Torra, ha res­post a la minis­tra d’Hisenda i por­ta­veu del govern espa­nyol, María Jesús Mon­tero, que el fons de 16.000 mili­ons d’euros equi­val a “l’espoli fis­cal insu­por­ta­ble” de Cata­lu­nya en un sol any.

“Neces­si­tem tots els recur­sos i tota la sobi­ra­nia per asse­gu­rar el futur i els llocs de tre­ball dels cata­lans. Per això, la millor nor­ma­li­tat és la inde­pendència de Cata­lu­nya”, ha afe­git el cap de l’exe­cu­tiu català al seu compte de Twit­ter.

La minis­tra por­ta­veu havia retret aquest dimarts a Torra el “des­con­ten­ta­ment per­ma­nent” i ha dit que la crítica al fons de 16.000 mili­ons “recorda a l’Espa­nya ens roba”. Mon­tero també havia afe­git que algu­nes comu­ni­tats autònomes “tenien unes expec­ta­ti­ves” que no han “cul­mi­nat”.

Pre­ci­sa­ment, també sobre aques­tes “expec­ta­ti­ves” que feia referència la minis­tra ha res­post el por­ta­veu de JxCat al Par­la­ment, Edu­ard Pujol, amb l’eti­queta #mul­ti­pli­carésfàcil. “Mul­ti­pli­quem? 15.000 mili­ons d’euros anu­als de dèficit fis­cal x 10 anys= 150.000 mili­ons de dèficit fis­cal cada dècada. Això no és des­con­ten­ta­ment, això és espoli. Un espoli monu­men­tal”, ha afe­git Pujol.

Informa:ELPUNTAVUI.CAT (9-6-2020)

247 Lectures | ‣ |
Que tothom ho sàpiga: