TORRA: MESURES JUDICIALS CONTRA EL “CATECISME” D’ESPANYA GLOBAL SOBRE EL PROCÉS

Amb aquest informe, Espa­nya pretén con­tra­dir el dis­curs i el relat sobi­ra­nista i, entre altres coses, dona per bones les tesis de la Fis­ca­lia o alguns tes­ti­mo­nis con­crets en el judici de l’1-O, del qual encara no hi ha sentència.

És aquest punt jus­ta­ment el que, segon ha pogut saber l’ACN, ha por­tat a Quim Torra a donar ins­truc­ci­ons als ser­veis jurídics de la Gene­ra­li­tat perquè estudiïn les mesu­res a empren­dre per l’argu­men­tari d’España Glo­bal.

I és que el pre­si­dent con­si­dera que amb el docu­ment el govern de l’Estat esta­ria vul­ne­rant la direc­tiva euro­pea sobre pre­sumpció d’innocència, i creu que pot supo­sar una inter­ferència en el poder judi­cial.

A més, el pre­si­dent con­si­dera que el text cri­mi­na­lit­zant el movi­ment inde­pen­den­tista poques set­ma­nes abans que, pre­vi­si­ble­ment, es dicti la sentència del Tri­bu­nal Suprem sobre el cas de l’1-O i això també fa créixer la seva sos­pita.

De la mateixa manera, Torra ha avi­sat que dema­narà a l’Estat quant ha cos­tat l’ela­bo­ració de l’informe d’Espa­nya Glo­bal per si es pot ser cons­ti­tu­tiu d’un delicte de mal­ver­sació.

Informa:ELPUNTAVUI.CAT (15-8-2019)

 

302 Lectures | ‣ |
Que tothom ho sàpiga: