TORRA NO ANIRÀ AL JUDICI DE DESOBEDIÈNCIA AL TSJC

El president de la Generalitat, Quim Torra, dona a entendre que no anirà al judici per desobediència al TSJC
En una entrevista que el Punt Avui Televisió emet aquest dissabte a les 22,30 no descarta tornar-se a presentar com a candidat a la presidència de la Generalitat
L’atu­rada de país és una de les pos­si­bles res­pos­tes a la sentència de l’1-O segons afirma el pre­si­dent de la Gene­ra­li­tat, Quim Torra, en una entre­vista al Punt Avui Tele­visió feta pel direc­tor del diari, Xevi Xirgo, i que s’emet aquest dis­sabte a les 22,30. En la mateixa entre­vista Torra no es des­carta com a can­di­dat en unes noves elec­ci­ons i dona a enten­dre clara­ment que té deci­dit no acu­dir al judici per deso­bediència al qual l’ha citat el TSJC.

El pacte de la Dipu­tació

“El pacte entre el PSC i JxCAT a la Dipu­tació de Bar­ce­lona crec que molta gent no el va enten­dre. A mi em va cos­tar molt. Tot això que està pas­sant ens ha de fer veure jus­ta­ment que la millor res­posta a la sentència és la uni­tat de tots, enfor­tir les ins­ti­tu­ci­ons i tenir un horitzó comú”.

Atu­rada de país

“Com a pre­si­dent i ciu­tadà tinc la res­pon­sa­bi­li­tat de sumar-me al tsu­nami democràtic. Mol­tes empre­ses del país, s’ha vist amb l’elecció del nou pre­si­dent de la Cam­bra de Bar­ce­lona, estan al cos­tat dels drets i lli­ber­tats, per això no tinc cap dubte que dona­rien el seu suport a una atu­rada de país. Ho he par­lat amb la con­se­llera Chacón i ha que­dat clar que tot ha estat un malentès”.

Deso­bediència

“Quan par­lem de con­fron­tació democràtica par­lem de plan­tar-nos davant un estat auto­ri­tari i repres­siu. Per això estem con­fron­tats democràtica­ment i de manera no vio­lenta. Sobre si aniré al debat de Política Gene­ral i no aniré al judici al Tri­bu­nal Supe­rior de Justícia de Cata­lu­nya em sem­bla que ja ho he con­tes­tat”.

Horitzó comú

“Estem dema­nant un horitzó comú pel dret a l’auto­de­ter­mi­nació. El que no pot ser és que pactéssim una res­posta con­junta a la sentència i ens entre­banquéssim en els pres­su­pos­tos. Estem par­lant de tots els sec­tors que vol­gues­sin par­ti­ci­par en una nova etapa”.

Ser­vir el país

“Jo no he renun­ciat a ser on cal­gui per seguir avençant en la inde­pendència del meu país. Quan el pre­si­dent Puig­de­mont em va ofe­rir ser pre­si­dent, en una con­versa molt breu, em va sem­blar que no tenia cap altra alter­na­tiva de dir que sí, per un punt de res­pon­sa­bi­li­tat civil. El mateix dic ara, si puc ser útil en la posició que sigui, no des­carto ser can­di­dat, només si l’objec­tiu és la inde­pendència, no unes elec­ci­ons autonòmiques”.
Informa:ELPUNTAVUI.CAT (7-9-2019)

322 Lectures | ‣ |
Que tothom ho sàpiga: