TORRA VOL EL CONFINAMENT: ” LA CONSTITUCIÓ NO ÉS UN FÀRMAC “

El pre­si­dent de la Gene­ra­li­tat, Quim­ Torra, ha fet una com­pa­rei­xença pública després de la reunió per vide­o­con­ferència amb Pedro Sánchez i la resta de pre­si­dents autonòmics. I ha insis­tit en “el rebuig” del decret d’estat d’alarma apro­vat pel govern espa­nyol perquè es posa al ser­vei “d’una idea antiga d’Espa­nya i d’un pla de mesu­res insu­fi­ci­ent i ine­ficaç. La Cons­ti­tució no és un fàrmac con­tra els virus”.

Torra ha dema­nat anar un pas més enllà i ha recla­mat als ciu­ta­dans de Cata­lu­nya “auto­con­fi­nar-se” i ha insis­tit un cop més amb la petició de tan­car fron­te­res, tan­car aero­ports, ports i trans­port d’alta velo­ci­tat. “Qual­se­vol pre­venció és poca en un moment d’emergència greu com l’actual”, ha asse­gu­rat.“ Us demano que us auto­con­fi­neu tan aviat com sigui pos­si­ble i que només sur­tin a tre­ba­llar els sec­tors de l’ali­men­tació, de l’atenció i assistència sanitària i ser­veis essen­ci­als”, ha insis­tit.

Torra ha emplaçat tots els tre­ba­lla­dors, ciu­ta­dans i empre­sa­ris a fer un “acte de res­pon­sa­bi­li­tat i de gene­ro­si­tat amb un com­promís cívic i soli­dari” i facin una “atu­rada de país”. El cap del Govern ha recla­mat així “ces­sar tota acti­vi­tat que no sigui impres­cin­di­ble”. Torra ha cri­ti­cat el pre­si­dent Sánchez per “recen­tra­lit­zar” i ha avi­sat que la Gene­ra­li­tat “seguirà pre­nent deci­si­ons”.
Informa:ELPUNTAVUI.CAT (15-3-2020)

207 Lectures | ‣ |
Que tothom ho sàpiga: