TORRA,A ROLDÁN: ” MÉS QUE ‘VAMOS CIUDADANOS ‘ ÉS ‘NOS VAMOS DE C’s'”

El pre­si­dent de la Gene­ra­li­tat, Quim Torra, ha apro­fi­tat les bai­xes a Cs dels dar­rers dies per car­re­gar con­tra el par­tit taronja, durant la sessió de con­trol al Govern, aquest dime­cres al matí al ple del Par­la­ment. “Més que ’vamos Ciu­da­da­nos’ el tema ja és ’nos vamos de Ciu­da­da­nos’”, ha dit amb iro­nia Torra res­po­nent la por­ta­veu de Cs, Lorena Roldán, i apro­fi­tant el lema de la cam­pa­nya de la for­mació uni­o­nista. Torra ha recor­dat noms de polítics que han deci­dit apar­tar-se de Cs, com ara Manuel Valls, Toni Rol­dan, Javier Nart, Juan Vázquez (Astúries) o Miquel López Bac­hero (Múrcia). Al seu torn, la por­ta­veu del par­tit taronja ha acu­sat l’ANC de fer una “llista negra” en crear “bus­ca­dors d’empre­ses afi­nes al procés”.

Torra, que ha apun­tat que el nom­bre de “fugats” de Cs avança a un “ritme diabòlic”, ha negat que ni l’ANC ni ningú pro­mo­gui cap “boi­cot” a empre­ses cata­la­nes. De fet, el pre­si­dent ha subrat­llat que el “gran boi­cot”, en tot cas, el va fer el govern espa­nyol orde­nant la reti­rada de dipòsits ban­ca­ris -per l’1-O-, i ins­tant empre­ses a can­viar la seu social.

Rol­dan ha insis­tit en acu­sar els “amics de Torra” de l’ANC de fer “llis­tes negres” i boi­co­te­jar empre­ses per no ser inde­pen­den­tis­tes.

Torra insta l’Estat a fer una proposta que “respecti la voluntat dels catalans”

El pre­si­dent de la Gene­ra­li­tat, Quim Torra, ha insis­tit que l’únic límit que es marca el Govern és “res­pec­tar escru­po­lo­sa­ment” la volun­tat del poble de Cata­lu­nya i ha recla­mat a l’Estat que faci una pro­posta per a Cata­lu­nya que res­pecti aquesta volun­tat. “Quina és la pro­posta? Què vol l’estat espa­nyol per a Cata­lu­nya?”, ha pre­gun­tat Torra quei­xant-se. Torra ha res­post d’aquesta manera el pri­mer secre­tari del PSC, Miquel Iceta, que li ha dema­nat que actuï sem­pre dins la llei.

Torra també ha apro­fi­tat la sessió de con­trol al Par­la­ment per cri­ti­car el tras­llat dels pre­sos polítics. De fet, ha qua­li­fi­cat “d’indecència monu­men­tal i d’una humi­li­ació més” que el tras­llat dels líders inde­pen­den­tis­tes a pre­sons cata­lans s’hagi allar­gat dos dies i dues nits.

Iceta, en el seu torn, ha avi­sat que “fora de la lega­li­tat no hi ha camí” i que només porta al “des­as­tre, l’engany o l’auto­en­gany que pot gene­rar una gran frus­tració”. I ha ins­tat Torra a gover­nar tot recor­dant-li que la lega­li­tat es pot can­viar si s’uti­lit­zen “els meca­nis­mes i les majo­ries necessàries”. El líder dels soci­a­lis­tes cata­lans ha pre­gun­tat també al pre­si­dent de la Gene­ra­li­tat sobre la ILP que la Mesa del Par­la­ment ha rebut­jat tra­mi­tar amb el vot favo­ra­ble de JxCat i l’abs­tenció d’ERC. Iceta ha posat l’accent en la divisió entre els dos grups par­la­men­ta­ris que donen suport el Govern en un tema que ha qua­li­fi­cat de “relle­vant”.

Torra ha evi­tat entrar a valo­rar la posició dis­cre­pant entre JxCat i ERC sobre la ILP que volia recu­pe­rar la decla­ració uni­la­te­ral d’inde­pendència al Par­la­ment i s’ha limi­tat a dir: “Nosal­tres som el Govern i el Par­la­ment és el poder legis­la­tiu. Cada un pren les deci­si­ons que ha de pren­dre”.

Informa:ELPUNTAVUI.CAT (26-6-2019)

403 Lectures | ‣ |
Que tothom ho sàpiga: