TORRA:”VAIG AL JUDICI A ACUSAR L’ESTAT DE VULNERAR ELS DRETS I NO A DEFENSAR-ME “

El pre­si­dent de la Gene­ra­li­tat, Quim Torra, ha avança que al judici té aquest dilluns per un pre­sumpte delicte de deso­bediència no anirà a defen­sar-se “de res”.

El cap de l’exe­cu­tiu català ha par­ti­ci­pat en un dinar groc amb unes 200 per­so­nes a Bes­canó (Gironès), on ha asse­nya­lat que en la seva decla­ració el que farà serà “acu­sar l’Estat” per haver “vul­ne­rat” els seus drets i els de tots els cata­lans. Segons ell, “justícia espa­nyola” són ter­mes incom­pa­ti­bles i ha recor­dat que “les úniques notícies espe­rançado­res venen sem­pre d’Europa”.

El cap del govern català ha cele­brat la “res­posta mas­siva” de la ciu­ta­da­nia a l’hora de pro­tes­tar per la sentència. “A mi m’hau­ria dece­but que no s’hagués reac­ci­o­nat aquests dies, i sé que ens farà ser més forts”, ha defen­sat.

Judici al pre­si­dent

La Sala Civil i Penal del Tri­bu­nal Supe­rior de Justícia de Cata­lu­nya (TSJC) té pre­vist jut­jar aquest dilluns el pre­si­dent de la Gene­ra­li­tat, Quim Torra, per un delicte de deso­bediència, o sub­sidiària­ment un de dene­gació d’auxili, en no aca­tar ini­ci­al­ment l’ordre de la Junta Elec­to­ral Cen­tral (JEC) de reti­rar una pan­carta amb un llaç groc i a favor dels polítics pre­sos del balcó del Palau de la Gene­ra­li­tat arran de la con­vo­catòria d’elec­ci­ons gene­rals el març pas­sat.

La fis­ca­lia demana un any i vuit mesos d’inha­bi­li­tació, men­tre que l’acu­sació popu­lar, exer­cida per Vox, demana dos anys d’inha­bi­li­tació. És el pri­mer cop des del res­ta­bli­ment de la democràcia que un pre­si­dent de la Gene­ra­li­tat en actiu serà jut­jat.
Informa:ELPUNTAVUI.CAT (17-11-2019)

273 Lectures | ‣ |
Que tothom ho sĂ piga: