TOT CATALUNYA BULL CONTRA LES DETENCIONS: 4.000 PERSONES A SABADELL

Els CDR han orga­nit­zat per aquest dilluns a la tarda diver­ses con­cen­tra­ci­ons per mos­trar el rebuig a la detenció aquest matí de 9 per­so­nes acu­sa­des d’un pre­sumpte delicte de ter­ro­risme i rebel·lió.

Una de les pri¬≠me¬≠res con¬≠cen¬≠tra¬≠ci¬≠ons ha estat la de Saba¬≠dell, lloc on s‚Äôhan produ√Įt algu¬≠nes de les deten¬≠ci¬≠ons despr√©s de l‚Äôope¬≠raci√≥ poli¬≠cial orga¬≠nit¬≠zada per la Gu√†rdia Civil aquest dilluns al mat√≠. Segons la Poli¬≠cia Local de Saba¬≠dell, es mani¬≠fes¬≠ten des de les set de la tarda a la pla√ßa Robert de Saba¬≠dell en con¬≠tra de les nou deten¬≠ci¬≠ons de mem¬≠bres dels CDR que la Gu√†rdia Civil ha prac¬≠ti¬≠cat aquest dilluns. Durant la con¬≠cen¬≠traci√≥, on s‚Äôespera que hi puguin assis¬≠tir els dos detin¬≠guts que han estat dei¬≠xats en lli¬≠ber¬≠tat aquesta tarda, s‚Äôhan sen¬≠tit c√†ntics com ara ‚ÄėVosal¬≠tres fei¬≠xis¬≠tes sou els ter¬≠ro¬≠ris¬≠tes‚Äô, ‚Äė1 d‚Äôoctu¬≠bre ni oblit ni perd√≥‚Äô o ‚ÄėFora les for¬≠ces d‚Äôocu¬≠paci√≥‚Äô. Durant la con¬≠cen¬≠traci√≥ s‚Äôha lle¬≠git un mani¬≠fest con¬≠dem¬≠nant les actu¬≠a¬≠ci¬≠ons poli¬≠ci¬≠als i judi¬≠ci¬≠als. Diver¬≠sos l√≠ders pol√≠tics com ara la dipu¬≠tada al Congr√©s i excon¬≠se¬≠llera de cul¬≠tura, Laura Borr√†s, o el por¬≠ta¬≠veu de JxCat al Par¬≠la¬≠ment, Edu¬≠ard Pujol, han estat pre¬≠sents en aquesta con¬≠cen¬≠traci√≥. Diver¬≠sos CDR de Bar¬≠ce¬≠lona han fet piu¬≠la¬≠des dema¬≠nant que la gent es con¬≠centr√©s a pro¬≠testa de Saba¬≠dell.

Un altre lloc on hi havia con¬≠vo¬≠cada una con¬≠cen¬≠traci√≥ era Vic. A la capi¬≠tal de la comarca d‚ÄôOsona la gent con¬≠cen¬≠trada ha omplert la pla√ßa Major en suport del noi de Sant Vicen√ß de Torell√≥ de tin¬≠gut. Durant el mat√≠, els alcal¬≠des de les pobla¬≠ci¬≠ons de Sant Vicen√ß de Torell√≥ i de Sant Pere de Torell√≥ han denun¬≠ciat haver rebut ame¬≠na¬≠ces per part de la Gu√†rdia Civil quan s‚Äôhan acos¬≠tat a la masia situ¬≠ada al l√≠mit dels dos ter¬≠mes muni¬≠ci¬≠pals on s‚Äôestava efec¬≠tu¬≠ant un dels escor¬≠colls. Els dos ajun¬≠ta¬≠ments han fet p√ļblics uns comu¬≠ni¬≠cats denun¬≠ci¬≠ant els fets.

Les pri­me­res con­cen­tra­ci­ons esta­ven con­vo­ca­des per a les 19 hores en una llarga llista de pobla­ci­ons cata­la­nes.

La pla√ßa del Vi de Girona estava plena de gent con¬≠cen¬≠trada. A Man¬≠resa, prop de 2.000 per¬≠so¬≠nes han mos¬≠trat la seva repulsa per les deten¬≠ci¬≠ons. La Caserna de la Gu√†rdia Civil de la capi¬≠tal del Bages ha estat rode¬≠jada per un cord√≥ dels Mos¬≠sos d‚ÄôEsqua¬≠dra. La mani¬≠fes¬≠taci√≥ ha aca¬≠bat amb la gent cri¬≠dant ‚Äėfora les for¬≠ces d‚Äôocu¬≠paci√≥‚Äô.

Bada­lona, Cer­da­nyola, Mollet, Berga o Lleida també han tin­gut con­cen­tra­ci­ons de suport als detin­guts. En el cas de Lleida, la con­cen­tració estava con­vo­cada a la sub­de­le­gació del govern espa­nyol i ha con­gre­gat unes 700 per­so­nes.

A Bar¬≠ce¬≠lona, els Mos¬≠sos d‚ÄôEsqua¬≠dra han des¬≠ple¬≠gat un ampli dis¬≠po¬≠si¬≠tiu per pro¬≠te¬≠gir la caserna de la Gu√†rdia Civil de Tra¬≠ves¬≠sera de Gr√†cia en pre¬≠visi√≥ d‚Äôalda¬≠rulls. M√©s d‚Äôun miler de per¬≠so¬≠nes s‚Äôha con¬≠cen¬≠trat a les pro¬≠xi¬≠mi¬≠tats d‚Äôaquesta ins¬≠tal¬∑laci√≥ poli¬≠cial, on els con¬≠cen¬≠trats han cri¬≠dat ‚Äėtots som CDR‚Äô o ‚Äėa por ellos‚Äô en refer√®ncia a la Gu√†rdia Civil. En aquesta con¬≠cen¬≠traci√≥ estava pre¬≠sent la regi¬≠dora de JxCat, Elsa Artadi.

Informa:ELPUNYAVUI.CAT (23-9-2019)

332 Lectures | ‚Ä£ |
Que tothom ho sàpiga: