TSUNAMI DEMOCRÀTIC DEFENSA PODER VOTAR EL 10-N, ” PERQUÈ LES URNES NO FAN POR “

El Tsu­nami Democràtic pun­tu­a­litza en un comu­ni­cat què pretén fer el pròxim dis­sabte 9 de novem­bre, dia de reflexió, amb la mobi­lit­zació que pre­para. La pla­ta­forma ha con­vo­cat a con­cen­trar-se a la tarda i fins les 22.00 a la plaça Cata­lu­nya de Bar­ce­lona i a altres pla­ces de ciu­tats per “fer refle­xi­o­nar l’Estat”, cosa que ha des­per­tat sus­picàcies en el govern espa­nyol i advertències d’inter­ve­nir si es con­si­dera que come­ten delic­tes elec­to­rals. Per cla­ri­fi­car les inten­ci­ons, Tsu­nami ha emès un comu­ni­cat asse­gu­rant que la “jor­nada de deso­bediència a la Junta Elec­to­ral” vol mos­trar el rebuig “a la repressió i la mor­dassa” de l’Estat. “Si la repressió de l’Estat no s’atura per la jor­nada de reflexió, tam­poc s’atu­rarà la gent”, diuen, tot afir­mant per al 10-N Tsu­nami defensa l’exer­cici del dret a vot”.

Tsunami Democràtic
@tsunami_dem
🌊 Si la repressió de l’Estat no s’atura per la jornada de reflexió, tampoc no s’aturarà la gent. El 9N (16h – 22h) Tsunami convoca a desobeir la Junta Electoral instrumentalitzada com a eina política. Omplim les places del país amb una jornada política, cultural i festiva. 1/5

“Les urnes no fan por, tot el con­trari: és el que reclama la majo­ria de la població cata­lana. Més urnes. Més democràcia”. Amb aques­tes parau­les, Tsu­nami vol remar­car el seu suport a que el dia dels comi­cis tot­hom pugui votar lliu­re­ment als col·legis elec­to­rals, con­tra­di­ent així els que sos­pi­ten que l’acció que pre­para la pla­ta­forma per al dia de reflexió té per objec­tiu obs­ta­cu­lit­zar la votació.

En aquest sen­tit, insis­teix que la seva con­vo­catòria es limita al dis­sabte dia 9 de novem­bre, i avisa que serà el pri­mer cop que faran ser­vir la seva apli­cació de telèfon a mode de “pre­pa­ració” per a futu­res cites. De fet, plan­teja la jor­nada com un dia de caire fes­tiu i rei­vin­di­ca­tiu de “la reflexió”, i per això con­vida enti­tats i asso­ci­a­ci­ons a pro­po­sar acti­vi­tats per inte­grar-les al seu pro­grama.

De la mateixa manera, el comu­ni­cat de Tsu­nami insis­teix que l’objec­tiu de la mobi­lit­zació és “fer refle­xi­o­nar l’Estat, recor­dar-li que no pot res­trin­gir ni limi­tar el dret a la lli­ber­tat d’expressió, la lliure reunió i mani­fes­tació”, així com retreure-li que “els con­flic­tes polítics s’han de resol­dre política­ment”. “Sit and talk”, tor­nen a dir. Per últim, recor­den que no és el pri­mer cop que algun movi­ment plan­teja mobi­lit­za­ci­ons per a un dia de reflexió i que mai fins ara ha estat un pro­blema ni s’han ini­ciat cap tipus d’acció con­tra els que s’han mani­fes­tat. En aquest sen­tit, recorda que movi­ments com el del 15-M o els indig­nats ja ho van fer i posa els exem­ples del dia previ a les elec­ci­ons en 2011 i 2015.

Informa:ELPUNTAVUI.CAT (3-11-2019)

403 Lectures | ‣ |
Que tothom ho sàpiga: