TSUNAMI DEMOCRÀTIC: ” LA RESPOSTA A LA SENTÈNCIA POT DURAR MESOS O ANYS “

El movi­ment Tsu­nami DEmocràtic ha fet aquest diven­dres una sèrie de tuits sobre les mobi­lit­za­ci­ons pre­vis­tes per aquests dies i sobre la deso­bediència civil, en què remarca que “la res­posta a la sentència pot durar mesos o anys”.

El fil és el següent:

1.-“La deso­bediència civil, per defi­nició no vio­lenta, és una eina que caldrà uti­lit­zar de manera inter­mi­tent però sos­tin­guda en el temps. Sumar victòries per acu­mu­lar força. Només així podrem des­gas­tar a l’Estat. És la força de la gent”.

2.-“La deso­bediència civil no busca crear un con­flicte sinó que busca solu­ci­o­nar-lo. Per això serà llarg i cal ser-ne cons­ci­ents: la res­posta a la sentència pot durar mesos o anys. I dependrà de la força que siguem capaços d’acu­mu­lar. Així ens ho ense­nya la història”.

3.-“Aquest cicle que ara comença ha de ser­vir per can­viar el marc i con­tri­buir a fer pos­si­ble una solució política que per­metrà resol­dre el con­flicte: l’exer­cici del dret a l’auto­de­ter­mi­nació. #LaForçaDe­La­Gent en marxa!”

Tsunami Democràtic
@tsunami_dem
👉La desobediència civil, per definició no violenta, és una eina que caldrà utilitzar de manera intermitent però sostinguda en el temps. Sumar victòries per acumular força. Només aixi podrem desgastar a l’Estat. És #LaForçaDeLaGent 🌊
Informa:ELPUNTAVUI.CAT (11-10-2019)

477 Lectures | ‣ |
Que tothom ho sàpiga: