TSUNAMI DEMOCRÀTIC VALORA QUE ELS TALLS NO VIOLENTS INTERPEL·LEN EUROPA

El Tsu­nami Democràtic va valo­rar ahir molt posi­ti­va­ment els talls de trànsit asso­lits durant tres dies, sobre­tot al nord de Cata­lu­nya. El col·lec­tiu con­si­dera que les pro­tes­tes pacífiques “reei­xi­des” han dei­xat “l’Estat espa­nyol aïllat d’Europa per la força de la gent”, posant de mani­fest que la repressió que pateix el procés català “no és un pro­blema intern de l’Estat espa­nyol, sinó que afecta l’espai euro­peu”, segons el comu­ni­cat final.

Els orga­nit­za­dors de la mobi­lit­zació van agrair la par­ti­ci­pació ahir de milers de per­so­nes arreu del país, sobre­tot els dels talls de trànsit a l’AP-7 i l’N-II, però alhora els que van atu­rar i aïllar l’Estat des del País Basc, dimarts, i els que van par­ti­ci­par en actes de rèplica ahir, dime­cres, mateix. La pro­testa del Tsu­nami es va donar per aca­bada a pri­mera hora del matí a Salt, abans de les càrre­gues dels Mos­sos d’Esqua­dra, per evi­tar qual­se­vol enfron­ta­ment. La nota dels orga­nit­za­dors indi­cava ja la neces­si­tat d’obrir una via nova d’actu­a­ci­ons amb “fronts d’acció comuns i com­bi­nats que caldrà explo­rar en els pròxims mesos”, amb referència al col·lapse asso­lit a l’auto­pista de Bil­bao a Beho­bia que con­necta Euskadi amb el País Basc francès. I és que “l’Estat espa­nyol no podrà tenir esta­bi­li­tat fins que no esti­gui dis­po­sat a fer el que és exi­gi­ble a un govern democràtic”, lamenta el Tsu­nami.

La pla­ta­forma va des­ta­car la “dis­ci­plina no vio­lenta de l’acció”, tot i la violència poli­cial fran­cesa i espa­nyola. En aquesta línia van lamen­tar els intents del Minis­teri de l’Inte­rior espa­nyol per posar fi als talls i les mar­xes len­tes, sobre­tot tenint en compte el “ressò inter­na­ci­o­nal que esta­ven asso­lint”. El blo­queig “ha tin­gut un efecte glo­bal” i referma la demanda de diàleg des de Cata­lu­nya res­pecte de l’Estat espa­nyol. El Tsu­nami anima els ciu­ta­dans a fer dona­tius a la pla­ta­forma de recap­tació per aju­dar a finançar els dis­po­si­tius de pro­tes­tes. “Aviat tor­na­rem amb una nova pro­posta, que incor­po­rarà el que hem après, més efec­tiva i sem­pre no vio­lenta, igual de deci­dida”, cloïa el seu comu­ni­cat d’ahir. “Spain­Si­tAnd­Talk”, tan­cava el comu­ni­cat després de la pro­testa de tres dies després de les elec­ci­ons gene­rals. La nota del Tsu­nami evi­tava qual­se­vol referència a altres mobi­lit­za­ci­ons de col·lec­tius pre­pa­ra­des per a ahir mateix, com ara les del ves­pre de CDR i d’altres cites.

Informa:ELPUNTAVUI.CAT (14-11-2019)

859 Lectures | ‣ |
Que tothom ho sàpiga: