UN 35,6% DELS ALUMNES QUE REPETEIXEN CURS SUSPENEN CATALÀ I UN 34,9% EN CASTELLÀ

(ROSA M. BRAVO – BARCELONA)
El curs pas­sat, l’impacte de la pandèmia va moti­var un des­cens en la pun­tu­ació de les com­petències en anglès i matemàtiques i, molt lleu­ge­ra­ment, en la com­petència comu­ni­ca­tiva en català i cas­tellà. Però l’alte­ració de les clas­ses per culpa de la covid no és l’única vari­a­ble que inci­deix en els resul­tats de les pro­ves de com­petències bàsiques de quart d’ESO del 2022, tal com recull el Con­sell Supe­rior d’Ava­lu­ació del Sis­tema Edu­ca­tiu. N’hi han més, i el con­sell ava­lu­a­dor en té en compte d’altres que influ­ei­xen en els resul­tats: la repe­tició de curs i la com­ple­xi­tat del cen­tre, així com el gènere dels estu­di­ants. La con­clusió és que les dues pri­me­res tenen més impacte, men­tre que el fet que l’estu­di­ant sigui noi o noia té menys influència en la pun­tu­ació.

Repe­tir curs té un impacte impor­tant en els resul­tats, ja que més del 30% de l’alum­nat repe­ti­dor no supera les com­petències. Les assig­na­tu­res que resul­ten més difícil són anglès i matemàtiques, que en tots dos casos sus­pe­nen la mei­tat dels que repe­tei­xen curs. La com­petència matemàtica és la que resulta més com­pli­cada, ja que el 51,6% obté un nivell baix, equi­va­lent al no asso­lit. El sus­pens és també habi­tual a l’anglès, ja que el 49,4% no supera la prova de com­petència bàsica. Tam­poc ho fa el 37,9% en com­petència cien­ti­fi­co­tec­nològica. La situ­ació millora lleu­ge­ra­ment en llen­gua cata­lana, en què sus­pe­nen el 35,6% dels estu­di­ants repe­ti­dors, i en cas­te­llana, amb el 34,9%.

La segona vari­a­ble que té més incidència en les notes és la com­ple­xi­tat del cen­tre. Nova­ment, on més es nota la diferència és en anglès i en matemàtiques. És espe­ci­al­ment sig­ni­fi­ca­tiva en llen­gua anglesa, segons asse­nyala l’informe, ja que la diferència entre la pun­tu­ació de l’alum­nat d’un cen­tre amb com­ple­xi­tat baixa i un altre amb com­ple­xi­tat alta és de 20,8 punts per­cen­tu­als. La diferència en la com­petència matemàtica és de 16,4 punts i en cien­ti­fi­co­tec­nològica, de 13 punts. És menor en les llengües cata­lana i cas­te­llana: 10 punts en la pri­mera i 9,1 en la segona. Segons recull el con­sell en un altre informe, que estu­dia les vari­a­bles ali­e­nes a l’ins­ti­tut que influ­ei­xen en els resul­tats acadèmics, la com­petència en anglès, i també en matemàtiques, és més sen­si­ble a les dife­rents vari­a­bles, com ara el nivell d’estu­dis dels pro­ge­ni­tors i els recur­sos d’estudi que tenen –com les clas­ses d’anglès fora del cen­tre.

El con­sell des­taca que la diferència entre alum­nes d’un mateix cen­tre expli­quen el 79% de la vari­ació en els resul­tats, men­tre que el 21% res­tant s’explica per la diferència entre els cen­tres edu­ca­tius. “L’esta­bi­li­tat i la reducció de les diferències entre col·lec­tius al llarg dels anys indica que el sis­tema edu­ca­tiu català en poten­cia l’equi­tat”, con­clou l’informe. L’equi­tat és mani­festa també de forma ter­ri­to­rial, ja que els resul­tats són força equi­li­brats entre tots els ter­ri­to­ris.

La vari­a­ble de gènere sem­bla que té menys incidència. Les noies obte­nen unes notes lleu­ge­ra­ment més altes en com­petència lingüística: 3,9 punts en català, 5,9 en anglès i 4,5 en cas­tellà. Els nois, en canvi, tenen millor pun­tu­ació en matemàtiques, on la diferència és de 6,6 punts, i la vari­ació en la cien­ti­fi­co­tec­nològica és la menor: 2,5 punts.

47 Lectures | ‣ |
Que tothom ho sàpiga: