UN GRUP DE CDR TALLA LA MERIDIANA PER DEMANAR LA LLIBERTAT DELS PRESOS

Un grup de CDR ha tallat aquest vespre l’avinguda Meridiana de Barcelona, una de les artèries d’entrada i sortida de la ciutat, per demanar la posada en llibertat dels presos polĂ­tics. El tall ha estat a l’alçada de ConcepciĂł Arenal. La protesta ha durat 45 minuts.

Els assistents han recordat especialment els CDR detinguts per la GuĂ rdia Civil fa algunes setmanes, i tambĂŠ els condemnats pels fets d’Altsasu.

DENÚNCIA D’ALERTA SOLIDÀRIA

Alerta Solidària ha denun­ciat que almenys dos dels set mem­bres del Comitè de Defensa de la República (CDR) empre­so­nats de manera pre­ven­tiva per ordre de l’Audiència Naci­o­nal acu­sats de ter­ro­risme estan en règim d’aïlla­ment.

Segons ha expli­cat a l’ACN una de les advo­ca­des del col·lec­tiu, Eva Pous, hi ha dub­tes sobre el règim d’un ter­cer, que la set­mana pas­sada no estava en aïlla­ment, però sobre el qual no es podrà tenir la cer­tesa fins que el visiti la família aquest diu­menge.

Pel que fa a un dels dos que sí estan en règim aïllat, la defensa va rebre la noti­fi­cació el 9 d’octu­bre, tot i que, segons Alerta Solidària, ja hi duia “més d’una set­mana”. Sobre el segon, es des­co­neix la data en què se li va noti­fi­car l’aïlla­ment.

L’enti­tat ha denun­ciat la situ­ació i ha subrat­llat que l’aïlla­ment peni­ten­ci­ari “no té altra fina­li­tat que cas­ti­gar doble­ment la per­sona”, perquè esdevé “una presó dins la presó”.

Segons el col·lec­tiu d’advo­cats, el règim d’aïlla­ment implica unes vint hores de con­fi­na­ment soli­tari en cel·la i pas­se­jos recre­a­tius de màxim qua­tre hores en com­pa­nyia de com a molt qua­tre interns més.

A banda, l’enti­tat explica que al detin­gut que el 9 d’octu­bre se li va comu­ni­car el règim d’aïlla­ment, l’endemà se’l va can­viar de mòdul dins la presó de Soto del Real, del 6 on s’estava a un específic d’aïlla­ment. Es va fer “sense avi­sar la família”, que tenia visita pro­gra­mada per a aquest diven­dres a par­tir de les sis de la tarda. La família hi ha hagut de ser qua­tre hores abans per veure’l 45 minuts després de viat­jar 630 quilòmetres.

Més enllà d’això, Alerta Solidària con­si­dera que els set mem­bres dels CDR estan a la presó “de forma injus­ti­fi­cada”. Asse­gura que a tots set se’ls ha cata­lo­gat en règim FIES-3, que suposa una “res­tricció” del seu règim de vida, una “desi­gual­tat de tracte sense jus­ti­fi­cació legal” i una “vul­ne­ració fla­grant” dels seus drets.

Per exem­ple, a con­seqüència d’aquest règim s’ha decre­tat la inter­venció de totes les seves comu­ni­ca­ci­ons, que vol dir enre­gis­trar les con­ver­ses que man­te­nen i foto­co­piar les car­tes que reben, per exem­ple.

Davant d’aquest pano­rama, Alerta Solidària recorda que els set mem­bres dels CDR són pre­sos pro­vi­si­o­nals i con­si­dera que, en aquesta situ­ació, “la res­tricció de drets hau­ria de ser encara menor”.

També cri­tica que el minis­teri de l’Inte­rior jus­ti­fi­qui aquesta “res­tricció de drets” per la gra­ve­tat dels fets que s’inves­ti­guen. La pla­ta­forma opina que “no només estan des­me­rei­xent el dret a la pre­sumpció d’innocència, sinó que estan apli­cant un càstig into­le­ra­ble a per­so­nes que ni tan sols han estat jut­ja­des”.

Final­ment, el col·lec­tiu també ha denun­ciat que l’Audiència Naci­o­nal “encara no per­met” a un dels advo­cats par­ti­cu­lars com­parèixer al pro­ce­di­ment, mal­grat que un dels detin­guts ha sol·lici­tat que el repre­senti.

Informa:ELPUNTAVUI.CAT (11-10-2019)

268 Lectures | ‣ |
Que tothom ho sĂ piga: