UN ” MUR D’URNES ” DAVANT LA GENERALITAT: LA PROTESTA DE L’ANC COINCIDINT AMB L’ANIVERSARI DE L’1-O

L’ANC ha anun­ciat que orga­nit­zarà una acció de pro­testa a la plaça Sant Jaume, davant del Palau de la Gene­ra­li­tat, el dia 1 d’octu­bre coin­ci­dint amb el cinquè ani­ver­sari del referèndum. Segons han deta­llat fonts de l’Assem­blea, serà una acció “com­me­mo­ra­tiva i rei­vin­di­ca­tiva” a dos quarts de qua­tre de la tarda i con­sis­tirà en aixe­car un mur d’urnes per visi­bi­lit­zar l’allu­nya­ment de les ins­ti­tu­ci­ons res­pecte al resul­tat del referèndum”.

A banda, el dia 1 també està pre­vist que hi hagi un acte orga­nit­zat per l’ANC, Òmnium, l’AMI, el Con­sell de la República, la Cam­bra de Comerç de Bar­ce­lona i la Inter­sin­di­cal-CSC. Serà a les cinc de la tarda a l’Arc de Tri­omf, tot i que de moment els orga­nit­za­dors no n’han anun­ciat més detalls.

Més enllà de l’acció de pro­testa i de l’acte uni­tari, l’ANC ha fet una crida a les seves assem­blees ter­ri­to­ri­als a orga­nit­zar “tants actes com tin­guin pre­vis­tos” al llarg del matí per cele­brar la data, i després des­plaçar-se a Bar­ce­lona per par­ti­ci­par a les dues acci­ons. A més, han con­vo­cat una con­cen­tració a les qua­tre de la tarda a la plaça Luxem­burg de Brus­sel·les “per denun­ciar la repressió inter­na­ci­o­nal­ment”.

Segons l’enti­tat cal “posar en valor de nou la fita acon­se­guida” l’1-O, “rea­fir­mar la volun­tat de com­plir amb el man­dat del referèndum” i recor­dar “les vícti­mes de la violència i els repre­sa­li­ats”.
Informa:ELPUNTAVUI.CAT (21-IX-2022)

117 Lectures | ‣ |
Que tothom ho sĂ piga: