VALÈNCIA I MALLORCA PREPAREN TAMBÉ MOBILITZACIONS PER LA SENTÈNCIA

Acció Cul­tu­ral del País Valencià (ACPV) con­vo­carà con­cen­tra­ci­ons si el Tri­bu­nal Suprem no absol els pro­ces­sats per l’1-O. Al seu parer, durant el judici s’ha demos­trat “sobra­da­ment” que els pre­sos no han comés cap delicte. “No s’ha pogut tro­bar cap indici de delicte en el com­por­ta­ment dels càrrecs asso­ci­a­tius i ins­ti­tu­ci­o­nals pre­sos, perquè en una democràcia no és delicte exer­cir el dret de lliure mani­fes­tació, ni tam­poc el del lliure exer­cici a l’expressió d’opinió mit­jançant una con­sulta o referèndum”, ha remar­cat l’enti­tat en un comu­ni­cat a poques hores de conèixer la sentència. De fet, ha subrat­llat que la presó pre­ven­tiva que gai­rebé dura dos anys “ja és una con­demna i evi­den­cia la gra­ve­tat que sig­ni­fica l’ús arbi­trari i sense base fac­tual de la presó pre­ven­tiva com a ins­tru­ment de càstig”.

Així doncs, avi­sen que una sentència que no fos abso­lutòria seria una “injustícia mani­festa i un càstig a l’exer­cici de la lli­ber­tat de mani­fes­tació i d’expressió de l’opinió, i con­seqüent­ment un greu retrocés en la qua­li­tat democràtica d’un Estat que no es dis­tin­geix pre­ci­sa­ment per aquesta qua­li­tat”.

També aler­ten que seria “un enorme error, que no faria sinó empit­jo­rar una situ­ació que només es resoldrà des del diàleg”. “No es pot pre­ten­dre callar la veu de més de dos mili­ons de per­so­nes només a base de colps de nega­tiva al diàleg, violència poli­cial i presó”, ha conclòs ACPV, que con­vo­carà els seus socis i sim­pa­tit­zants a con­cen­trar-se a la plaça de l’Ajun­ta­ment de València a les 19 hores el dia de la publi­cació de la sentència si aquesta no es con­dem­natòria.

TAMBÉ A MALLORCA

Falta poc perquè es faci pública la sentència del judici al Procés, per aquest motiu a Mallorca ja es preparen mobilitzacions per respondre a la sentència contra els líders independentistes. De moment, s’han convocat cinc concentracions simultànies per al dia que es faci pública la sentència del Tribunal Suprem.

Aquest dijous s’ha començat a fer difusió a través de xarxes socials i WhatsApp. Així, es preveu que les concentracions es duguin a terme a les 20.00 hores del dia que es faci pública la sentència i s’han convocat a la plaça de Cort de Palma, davant l’Ajuntament d’Inca, a la plaça de la Bassa de Manacor, davant el teatre de Llubí i davant l’Ajuntament de Felanitx.

No és la primera vegada que Mallorca s’organitza per respondre contra el retrocés de drets democràtics. Cal recordar que quan es varen produir les detencions dels polítics i líders de moviments socials, Mallorca ja va mostrar el seu rebuig als fets.
Informa:ELPUNTAVUI.CAT I DBALEARS.CAT (12-10-2019)

330 Lectures | ‣ |
Que tothom ho sàpiga: